Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb., stanoví druhy ocenění udělovaných Ministerstvem kultury a podmínky pro jejich udělování. V jeho § 2 písm. c) je uvedena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Podle § 29 uvedeného nařízení vlády se návrhy na udělení ceny podávají Ministerstvu kultury. O udělení ceny rozhoduje ministr na základě doporučení porot, jmenovaných ministrem. Složení těchto porot a způsob jejich činnosti upravuje , vydaný Ministerstvem kultury.

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury, který je garantem přípravy na udělování Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury, vydává tuto informaci ke zpracování věcných i formálních náležitostí návrhů na udělení ceny v příslušném oboru.

Text nařízení vlády v aktuálním znění je přiložen.

I. Věcné a formální náležitosti podávání návrhů

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílá navrhovatel odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury do 31. května roku udělení ocenění.

Návrh musí být zpracován na formuláři návrhu (doc, 25 kB). Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

Návrh musí být doručen v jednom vyhotovení buď poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury či elektronicky na adresu epodatelna@mkcr.cz.

II. Poroty

Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury jmenuje ministr kultury jako svůj poradní orgán poroty v oborech divadla, hudby a výtvarného umění a architektury a vydává pro jejich činnost jednací řád. Jeho text je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Poroty, ustavené v jednotlivých oborech ministrem kultury, posuzují každého kandidáta podle zaslaných podkladů.

III. Cena

Cena se uděluje :

  1. k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo
  2. za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

Cena se uděluje fyzické nebo právnické osobě. Nositelem ceny se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba (například umělecký soubor či umělecká instituce).

Cena nemůže být udělena in memoriam.

IV. Ocenění

Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

V případě, že je předmětem ocenění výsledek činnosti více osob, uděluje se těmto osobám společné jedno ocenění.

V kalendářním roce může být udělena v každém oboru pouze jedna Cena.

Cenu v jednotlivých oborech profesionálního umění lze udělit každoročně k 28. říjnu.

Další informace podá odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury:

divadlo - MgA. Nataša Zichová, tel.  257 085 213
e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz

hudba – PhDr. Vít Roubíček, tel. 257 085 218
e-mail: vit.roubicek@mkcr.cz

výtvarné umění a architektura – Bc. Petra Křížková, tel. 257 085 212, e-mail: petra.krizkova@mkcr.cz

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Ceny 2018_brozura.pdf.pdf, 1.3 MB
Ceny MK - Prehled nominaci 2018.doc.doc, 46 kB
Ceny MK_laureati 2003-2018.doc.doc, 29.5 kB
Platné znění nařízení vlády.docx.docx, 25.3 kB