Na této stránce pro vás přinášíme nejčastěji kladené otázky a odpovědi v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 k programu NAKI II.

 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace 1.3. odst. 15, 5.3.1. Osobní náklady nebo výdaje, Přihláška 1. a) odstavec 3
Dotaz: Na semináři 7.4. i v odpovědích je jasně řečeno, že u obslužného personálu viz. ZD čl. 1.3. odst. (15) lze uvést souhrnně zajišťované činnosti včetně rozsahu, tj. musí být vyčíslen i úvazek v rozsahu odpovídajícím těmto činnostem (případně včetně pohyblivých složek platu). Chápeme tedy správně, že do přihlášky k řádku A1 v tomto případě uvést souhrnně pracovní pozice: např. mzdová účetní, účetní, personalista, referent majetkové správy + specifikovat prováděné činnosti těmito pozicemi: provozně- ekonomické činnosti + vyčíslení úvazků za tyto činnosti + celkový náklad za tyto činnosti? 
Odpověď: V zásadě ano, např. řádek A1 by mohl vypadat cca následovně: Další pracovníci - Podpůrný personál - Provozně-ekonomické činnosti (mzdová účetní, účetní, personalista, referent majetkové správy) - vyčíslení souhrnného Průměrný měsíčního úvazku na projektu (např. 0,4) atd. 
 

Předmět dotazu: 5.3.5. Doplňkové (režijní) náklady, Str. 34 zadávací dokumentace
Dotaz: 1. Je prosím dostatečná následující specifikace režijních nákladů? 2. Je možné uvést výši režijních nákladů za všechny uvedené náklady v sumě? 3. Máme výčet typů nákladů uvést v řádcích, nebo pod tabulkou rozpočtu v komentáři? Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje - řádek E Komentář účastníka projektu v roli příjemce: Specifikace a zdůvodnění položky Navrhované náklady celkem (tis. Kč/rok) Požadované náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/rok) Doplňkové (režijní) náklady na materiál – adekvátní podíl podle vnitropodnikové směrnice Full cost odpovídající projektu na zajištění chodu instituce administrativního a provozního charakteru, např. jejich kancelářské potřeby, úklidové prostředky, náhradní díly, pomocný dílenský materiál, ochranné pracovní pomůcky, odborné publikace, DDHM atd. Doplňkové (režijní) náklady na energie - adekvátní podíl podle vnitropodnikové směrnice Full cost odpovídající projektu na nákladech na vytápění, osvětlení, vodném a stočném pro kancelářské i provozní společné prostory Doplňkové (režijní) náklady na služby a opravy - adekvátní podíl podle vnitropodnikové směrnice Full cost odpovídající projektu na opravách a údržbě budov a přístrojů nutných k chodu instituce, povinných revizích instalací a technologií, správě sítě, telekomunikačních službách, kopírování, právních službách, auditních službách, licencích antivirů a pošty, svozu odpadu, úklidových službách, poštovném atd. Doplňkové (režijní) jiné ostatní náklady - adekvátní podíl podle vnitropodnikové směrnice Full cost odpovídající projektu na zejména finančních nákladech jako např. bankovních poplatcích, pojistném společně užívaného majetku, silniční dani k používaných vozidlům, dani z nemovitosti k využívaných budovám atd. Náklady podnikové autodopravy – podíl z nákladů na provoz podnikových vozidel podle počtu ujetých km v rámci projektu Celkem 168 000 Výši doplňkových nákladů eviduje a vykazuje VÚKOZ podle vnitropodnikové směrnice pro výpočet uznatelných nepřímých nákladů (tzv. Full cost model) projektů výzkumu a vývoje a jejich skutečná výše násobně převyšuje hranici maximálně možných režijních nákladů do 8 % celkových nákladů projektu dle zadávací dokumentace. Skutečné dosahované výše nákladů jsou z tohoto důvodu pokráceny. 
Odpověď: Vaše vnitropodniková směrnice není pro poskytovatele závazná, protože může obsahovat i výdaje, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Např. budou-li zvlášť vykazovány výdaje na koordinaci projektu, může být vykazování nákladů na „chod instituce“ ve vztahu k projektu problematické. Ad 1) ne není, je nutné vyplnit každý řádek tabulky. Ad 2) ne není (mj. je nutné zdůvodnit jejich nezbytnost pro řešení projektu). Ad 3) Specifikace (odůvodnění) nákladů se uvádí v příslušném sloupci tabulky u každého řádku. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, kap. 5.3 Vymezení položek způsobilých nákladů, 5.3.1 Vymezení položek způsobilých nákladů, bod (2): Výše osobních nákladů osob v návrhu projektu uvedených a na řešení projektu se
Dotaz: V prvním roce řešení projektu lze počítat jen s 10ti měsíci (projektu musí být zahájen nejdříve 1.3.2015). V dalších letech počítáme s 12ti měsíci v roce. Tj. výše navrhovaných osobních nákladů je v prvním roce nižší než v následujících letech, ale úvazky se nemění. Důvodem je, že požadujeme osobní náklady jen na 10 měsíců. Tj. v dalších letech dojde k nárůstu osobních nákladů při nezměněném úvazku. Kam mám vepsat komentář, že v prvním roce se jedná jen o 10 měsíců, zatímco v následujících letech o 12 měsíců, aby nebyl projekt vyřazen?
Odpověď: Uveďte v prvním roce řešení v rámci komentáře k OON.
 

Předmět dotazu: Výstup typu „ověřená technologie“ Ztech
Dotaz: Je smlouva o využití výsledku požadována předem (jako příloha přihlášky např. jako smlouva o smlouvě budoucí), nebo až jako součást výstupu projektu (průběžné nebo závěrečné zprávy o řešení projektu)?
Odpověď: Dle § 11 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. nejpozději před ukončením řešení projektu.
 

Předmět dotazu: 5.4. – Očekávané výsledky
Dotaz: Chtěl jsem se zeptat, zda výroba a umístění informační tabule (popř. série informačních tabulí) lze považovat za výsledek typu E, tedy výstava. Nenapadá mě jiný výsledek, který by informační tabule či naučná stezka mohla naplňovat.
Odpověď: Požadavky na výsledek typu E – výstava jsou uvedeny v příloze P 7 E. Série informačních tabulí či naučná stezka definici výstavy rozhodně nenaplní.
 

Předmět dotazu: Náklady projektu (rozpočet) – str. 32 přihlášky:
Dotaz: Co se myslí pokynem: “komentář k nákladům projektu bude muset mít vždy uveden rok, ke kterému se dané údaje vztahují“. Rozpočtová část přihlášky už je rozdělena po rocích, máme znovu uvádět roky ještě někde jinde v komentářích v tabulkách rozpočtu?
Odpověď: Komentáře jsou povinné v každém roce u všech druhů nákladů.
 

Předmět dotazu: 5.3. Vymezení položek způsobilých nákladů – Osobní náklady (řádek E přihlášky):
Dotaz: VŠ nevytváří FKSP ale sociální fond VŠ. Patří tento náklad do způsobilých výdajů? Pokud ano, tak uvést do řádku A6 FKSP?
Odpověď: Pokud je tento fond zákonným sociálním nákladem, potom ano.
 

Předmět dotazu: 5.3. Vymezení položek způsobilých nákladů – Režijní náklady (řádek E přihlášky):
Dotaz: Lze uplatnit pro kalkulaci a zdůvodnění režií full-cost metodiku organizace?
Odpověď: Ano, bez veškerých osobních nákladů.
 

Předmět dotazu: 5.3. Vymezení položek způsobilých nákladů - Náklady na služby (řádek D přihlášky):
Dotaz: Je akceptovatelnou formou poptávky na služby doložení 3 referenčních realizovaných zakázek zjištěných na internetu? Např. v případě realizace konference. Nebo je nutné nyní aktuálně oslovit se specifikací služby 3 dodavatele?
Odpověď: Musí se jednat o aktuální nabídky, na internetu mohou být i neaktuální údaje. 
 

Předmět dotazu: 1.2.13 (Právní rámec, Řešitelský tým) – s. 6
Dotaz: Podáváme žádost jako konsorcium. Chápu správně, že hlavní osoba v rámci jednoho příjemce (nejedná se o příjemce-koordinátora) bude mít kód GP? Ostatní účastníci (kteří budou mít úvazek, DPČ nebo DPP) a budou se aktivně podílet na výstupech projektu (tj. budou autoři publikací, podílet se na tvorbě výstavy, atd.) budou mít kód RS?
Odpověď: Osoba odpovědná příjemci má GP, ostatní řešitelé vždy RP, GS je v případě dalšího účastníka, tedy v případě konsorcia nepřichází v úvahu. Na straně 27 přihlášky typu K (konsorcium) je omylem uveden kód RS, je nutné opravit na RP, za tuto chybu se omlouváme, vznikla písařskou chybou. 
 

Předmět dotazu: ZD kapitola 5.3.1. Osobní náklady nebo výdaje, str. 30
Dotaz: Je zaměstnanec zaměstnaný na projektu na DPP nebo DPČ zároveň řešitelem projektu? Smí být takový zaměstnanec jediným autorem plánovaného výstupu?
Odpověď: Ano, to je možné.
 

Předmět dotazu: ZD
Dotaz: Dotaz k doplňkovým výdajům (režiím): Můžeme prosím při zdůvodňování režií použít metodiku Full Cost, kterou máme na UHK certifikovánu? Do zdůvodnění by se uvedlo pouze, že skutečná výše režie (v objemu max. 8 % návrhu rozpočtu) bude vždy přesně určena na základě dat metodiky FC za dané účetní období.
Odpověď: Ne, musí být okomentováno, navíc pozor na to, že nemůže obsahovat jakékoli osobní náklady.
 

Předmět dotazu: Možnosti změn v personálním obsazení, doba trvání projektu.
Dotaz: Mám dva dotazy. 1. První se týká možných změn v personálním obsazení projektu. Chci se zeptat, na kolik je v přihlášce uvedené personální obsazení a členění úvazků závazné, zda je možné ho v průběhu řešení projektu v případě potřeby změnit. 2. Druhý dotaz se týká doby trvání projektu. Chci se zeptat, zda projekt musí končit s koncem kalendářního roku, jak je uvedeno v prezentaci ze semináře? V zadávací dokumentaci jsem o tom zmínku nenašla. Pokud tomu správně rozumím, projekty mohou začínat od 1.3.2016. Je tedy možné, aby čtyřletý projekt končil např. koncem února 2020? 
Odpověď: K ad 1) Změna je v odůvodněných případech možná na základě řádně zdůvodněné žádosti (ukončení pracovního poměru, odchod na MD apod.), formou dodatku ke smlouvě. K ad 2) ně vždy k 31. 12. posledního roku řešení. 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu – I. Hlavní tabulka, P12 až P14
Dotaz: Přihláška návrhu umožňuje zadat jen tři obory. Pokud se na připravovaném projektu podílí více oborů, jakým způsobem má být jejich zapojení uvedeno? Bude možné uvádět výzkumné výsledky za obor, který nebude v přihlášce návrhu kvůli nedostatku polí explicitně uveden?
Odpověď: Přihlášky vychází z údajů CEP, kde může být uveden pouze jeden hlavní a dva vedlejší obory.
 

Předmět dotazu: Výsledek – specializovaná mapa s odborným obsahem.
Dotaz: Ráda bych se zeptala, zda výsledek „specializovaná mapa s odborným obsahem“ musí mít tištěnou verzi nebo je možné za tento výsledek pokládat i virtuální mapu, která je součástí webové aplikace.
Odpověď: Doporučuji www stránky MK sekce Výzkum a vývoj, Příkaz ministra č. 25/2014, zde je přesný popis výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem.
 

Předmět dotazu: Výsledek – certifikovaná metodika.
Dotaz: Může ministerstvo kultury certifikovat metodiku „Muzejní dokumentace projevů individuální a kolektivní identity ve veřejném prostoru“? Metodika vychází z předpokladu, že „veřejný prostor“ je prostorem, kde dochází ke střetávání idejí a identit, které zde zanechávají svoji dokumentovatelnou stopu. Za projevy identity pokládáme demonstrace a veřejné protesty, přejmenování ulic, stejně jako nápisy na zdech, fámy, humor či umění ve veřejném prostoru. Cílem metodiky je vytvořit metodické postupy využitelné pro systematickou muzejní dokumentaci těchto projevů identit v současném veřejném prostoru (v reálném veřejném prostoru – náměstí, ulice, nádražní haly, apod.; i virtuálním veřejném prostoru – např. sociální sítě). Metodické postupy se týkají mj. selekce dokumentovaného materiálu, kritérií výběru, zvolení vhodných forem dokumentace a otázky eliminace vlivu dokumentátora na dokumentované jevy. Potřebnost metodiky vyplývá ze stále ještě podceňované potřeby dokumentace současnosti muzejními prostředky. Uživateli budou zejména odborní pracovníci muzeí – kurátoři a odborní dokumentátoři a studující oboru.
Odpověď: Obecně, dle Zadávací dokumentace, část 1.1 odst. 4, se poskytovatel nemůže vyjadřovat ke konkrétním návrhům projektů, tedy ani jejich výsledkům, lze jen doporučit prověření zájmu o takovýto výsledek na OMG.
 

Předmět dotazu: III. Příjemci, řešitelé
Dotaz: Chtěli bychom se zeptat, jestli může být členem řešitelského týmu (RP – ostatní řešitel příjemce) osoba zaměstnaná na DPP nebo DPČ, a jestli taková osoba bude mít autorská/spoluautorská práva k výsledkům výzkumu prováděnému v rámci projektu?
Odpověď: Na oba dotazy je odpověď ano.
 

Předmět dotazu: Řešitelský tým
Dotaz: Rádi bychom si ujasnili, zda je možné nahradit jednoho člena řešitelského týmu po dobu čerpání mateřské dovolené jiným zaměstnancem příjemce. Kdo takovou změnu schvaluje? Můžete nám poradit, jak konstruovat právní začlenění kolegyně, u níž to přichází do úvahy, do řešitelského týmu? 
Odpověď: Ano na základě žádosti a dodatku smlouvy.
 

Předmět dotazu: Náklady projektu
Dotaz: Rozumíme dobře tomu, že některé činnosti, např. tvorba webových stránek, překlady apod., lze v nákladech uvádět buď jako náklady na služby, nebo také jako ostatní osobní náklady v případě DPP, DPČ?
Odpověď: Ano oba způsoby jsou možné.
 

Předmět dotazu: Příloha č. 7D zadávací dokumentace - Certifikace metodiky, str. 2
Dotaz: Připravujeme metodiky sběru jazykových dat v českých komunitách v zahraničí a jejich jazykovědného zpracování. 1) Komu adresovat žádost o vyjádření ohledně zájmu certifikovat tuto metodiku? – věcně by zřejmě spadala pod odbor regionální a národnostní kultury. 2) Jak má vypadat žádost o vyjádření, jestli by byl zájem certifikovat navrhovanou metodiku – stačí emailem? 3) Jak doložit doklad zájmu potenciálních uživatelů? 
Odpověď: Obecně, poskytovatel se nemůže ke konkrétním návrhům projektů, tedy ani k jejich výsledkům vyjadřovat (zadávací dokumentace část 1.1 odst. 4). K ad.1) lze doporučit s Vámi navrhovaným odborem MK konzultaci a projednání případného zájmu o metodiku. K ad 2) formát žádosti není dán, je na Vás jak zájem o metodiku doložíte. K ad 3) opět je na Vás, jaký okruh uživatelů navrhnete a jejich zájem doložíte. 

 

Předmět dotazu: Přihláška; zadávací dokumentace, str. 6 (15) – další pracovníci
Dotaz: Kam se do přihlášky zapisují další pracovníci projektu, kteří nejsou členy řešitelského týmu, např. administrátoři? 
Odpověď: Do OON či do platů.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace 5.3.1. Osobní náklady nebo výdaje
Dotaz: Může být pozice koordinátora projektu hrazena pouze na základě DPP bez pracovního úvazku? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Ano může, DPP s ekvivalentem úvazku - hod/rok.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, str. 47 – Vymezení údajů určených ke zveřejnění, (3)
Dotaz: Rozumím tomu správně, že souhlas se zveřejněním dotazů podepisují i další pracovníci podílející se na projektu (např. administrátoři)?
Odpověď: Měla jste zřejmě na mysli zveřejnění údajů, ne dotazů. Pokud ano, pak se týká pouze řešitelů, tedy osob uvedených v polích GP,RP,GS a RS.
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu, Pokyny pro vyplnění, s. 11:
Dotaz: Mají být výtisky přihlášky bez jakékoli formy pevné vazby, tj. stejnopisy, originálně podepsány stejně jako originál přihlášky? Nebo je stejnopis prostou kopií originální přihlášky včetně podpisů (statutární orgán, řešitelský tým)?
Odpověď: Podepsány jako originál, budou součástí uzavíraných smluv. 
 

Předmět dotazu: Sekce 5.3 ZD 
Dotaz: V rámci našeho projektu pořizovat zboží a nakupovat služby, vždy však půjde o položky jedinečné z hlediska potřeb řešení projektu. Musíme k projektové žádosti předkládat doklad o zrealizovaném poptávkovém řízení?
Odpověď: Pokud se bude jednat o jediného dodavatele dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku (nikdo jiný nevyrábí) či služby (nikdo jiný takovou službu neprovádí), potom stačí toto zdůvodnit v komentáři. Jinak ve sporných případech poptávkové řízení je povinné, bude Vám sloužit jako doklad jedinečnosti. 
 

Předmět dotazu: Sekce B žádosti – partnerská struktura 
Dotaz: V rámci našeho projektu chceme spolupracovat i s muzeem. Muzeum nemá status výzkumné organizace, proto nemůže být partnerem projektu institucionálně. Budeme však formou DPČ zaměstnávat jeho odborníky. Dotaz je však následující: chceme v rámci tohoto muzea uspořádat výstavu, přičemž muzeum je ochotno poskytnout prostory bezplatně. Je nutné v tomto případě organizovat poptávková řízení? 
Odpověď: Pokud bude zcela bezplatné, tedy nebudou požadovat jakékoli úhrady např. médií, potom poptávka není nezbytná. Problém by mohl nastat v případě úplatného vstupu, potom by výnosy nebylo možné přiznat muzeu – nutno ošetřit smluvně. Výnosy musí náležet vlastníku výsledku, který je musí zpět investovat do nehospodářských činností výzkumné organizace.
 

Předmět dotazu: Bod 3.2 ZD: 
Dotaz: Náš projekt se vztahuje k oběma globálním cílům a větší části specifických cílů, je svým charakterem poměrně průřezový. Ze ZD vyplývá, že je možné vztahovat projekt k více globálním i specifickým cílům. Je však zapotřebí indikovat, který je „hlavní“ GC a SC, kam budeme náš projekt překládat?
Odpověď: Pokud platí první souvětí, uvedete oba GC a všechny SC, které projekt naplňuje.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, Náklady na služby
Dotaz: V případě plánování putovní výstavy v zahraničí, je možné uvést nabídky i od zahraničních firem (např. transport, pojištění) nebo to musí být výhradně firmy české? 
Odpověď: Účast zahraničních firem není vyloučena.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, 5.3.1. Osobní náklady nebo výdaje
Dotaz: Je možné měnit výši úvazku řešitele v průběhu trvání grantu?
Odpověď: Ano, na základě zdůvodněné žádosti dodatkem smlouvy.
 

Předmět dotazu: ZD - 5.4. Očekávané výsledky - R – software (str. 35) + tabulka „kritéria“ (str. 45)
Dotaz: Je aplikace do mobilních telefonů, vytvořená v rámci řešení projektu NAKI II, která bude použitelná u všech standardních/nejpoužívanějších operačních systémů a bude volně šiřitelná, považována za výsledek typu R – SOFTWARE s koeficienty (w) 10 a (k) 1/10? Děkuji Vám za odpověď. 
Odpověď: V rámci dotazů se nelze vyjadřovat ke konkrétním návrhům projektů, tedy ani k jejich výsledkům (Zadávací dokumentace část 1.1 odst. 4) Obecně, pokud aplikace naplňuje definici výsledku R, potom ano.
 

Předmět dotazu: Náklady na služby – vnitroslužba. Zadávací dokumentace, 5.3. Vymezení položek způsobilých nákladů, str. 29
Dotaz: Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se uznání nákladů na analýzy v rámci jednoho hospodářského střediska (Přírodovědecká fakulta) žadatele (Masarykova univerzita). Řešitelské pracoviště - Ústav chemie, PřF MU – nárokuje náklady na přístrojové analýzy vzorků, přičemž některé z předpokládaných analytických metod se nachází přímo na Ústavu chemie, ale jiné se nachází na jiných ústavech, které však patří rovněž pod Přírodovědeckou fakultu (stejné hospodářské středisko). Využití těchto metod zejména na dalších ústavech vyžaduje úhradu materiálu a médií nutných pro analýzu. Jde tedy o další provozní náklady. Takové provozní náklady se však mezi těmito pracovišti PřF účtují dle platných předpisů MU formou vnitroslužby. Z tohoto pohledu by tedy měly tyto náklady náležet do služeb. Pokud tomu tak je, lze tyto služby požadovat za jedinečné? Provedení analýz na pracovištích PřF je nepochybně nejlevnějším a nejrychlejším způsobem, stejně tak jako kvalifikovaný personál mající zkušenosti s předměty kulturního dědictví. Vytvořit případnou poptávku na zamýšlené analýzy není ve fázi návrhu projektu možné, protože není jasné, kolik vzorků (typ vzorku, velikost, vlastnosti apod…) a jakou metodou bude měřeno. Tyto věci se ujasní až při řešení projektu (což je princip výzkumu). Tento způsob úhrad analýz byl pro jiný financovaný projekt programu NAKI I bez výhrad povolen. Je tedy tato možnost úhrady analýz povolena i pro NAKI II?
Odpověď: Pokud Vám není jasné, v jaké míře budete využívat (množství, rozsah), potom vzniká pochybnost, jak chcete určit uznatelný náklad. Poptávka v rámci jedné organizace není nutná, objem prostředků je však nutné zdůvodnit, rovněž je nutné zdůvodnění jedinečnosti služby.
 

Předmět dotazu: Přihláška str. 35
Dotaz: Co se má doplnit do tabulky Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - řádek A1, kolonky „Komentář účastníka projektu v roli příjemce-koordinátora“ ? Tato kolonka se objevuje i v následujících tabulkách vztahujících se k rozpočtu 
Odpověď: Komentář se vyplňuje za každého účastníka projektu. V případě konsorcia jak příjemce koordinátora ta i ostatních příjemců. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace
Dotaz: Výstupem projektu je realizace výstavy, která bude zahrnovat exponáty z různých institucí v ČR. Tyto exponáty budeme svážet vlastním vozidlem, kterým již disponujeme. Do jaké položky máme zahrnout spotřebu pohonných hmot a případně opotřebení vozidla? - Materiál, zásoby a drobný hmotný/nehmotný majetek, - Náklady nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je po dobu řešení projektu užíván k řešení projektu - Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje 
Odpověď: Pohonné hmoty do materiálu, opotřebení vozidla do nákladů nebo výdaje na provoz dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl pořízen z veřejných prostředků
 

Předmět dotazu: Přihláška str. 21
Dotaz: V případě, že je Muzeum umění Olomouc je příjemcem v konsorciu (nikoliv však koordinátorem) a bude se přímo podílet na řešení projektu (bez vnitřní organizační jednotky), je pro nás povinné vyplňovat řádky G07 – GN4?
Odpověď: Pokud pole G01= PV potom se nevyplňují. 
 

Předmět dotazu: ZD – výnosy v rámci realizace projektu
Dotaz: Ráda bych se zeptala, jak nakládat s případným ziskem z prodeje publikací (ať už katalogů jako součástí výstav, ale i ostatních publikací), tj. výstupů typu B, které vzniknou výhradně z podpory projektu. Je vůbec možné publikace a katalogy prodávat? V ZD je řeč pouze o zisku z případného vstupného k výstavám.
Odpověď: Publikace a katalogy prodávat samozřejmě lze (všem za stejných podmínek tzn. všem za úplatu nebo všem bezúplatně – nelze kombinovat). Zisk je vložen nejlépe zpět do projektu, pokud to není možné (projekt již skončil), potom do nehospodářské činnosti – do oblasti VaV.
 

Předmět dotazu: ZD 5.3.5 Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje 
Dotaz: Je možné uplatnit v doplňkových (režijních) nákladech náklady na nákup dálniční známky (např. 3denní, týdenní apod.) referentského vozidla využívaného pro služební cesty vnitrozemní nebo zahraniční výhradně za účelem plnění projektu? Pokud ne, kde mají být tyto náklady uvedeny?
Odpověď: V zásadě to možné je u denních či několika denních známek, pokud prokážete, že vozidlo bylo využíváno pouze pro projekt, nedovedu si to však představit u celoroční známky. Pokud se týká otázky zařazení v rámci nákladů, to je spíše otázka na Vaše účetní oddělení.
 

Předmět dotazu: Certifikovaná metodika,
Dotaz: Jako jeden z hlavních výstupů projektu plánujeme vytvoření certifikované metodiky školení amatérských spolupracovníků organizací oprávněných provádět archeologické výzkumy. Smyslem školení je vytvořit jednotnou platformu vzdělávání, která usnadní komunikaci amatérského spolupracovníka s profesionálním pracovištěm. Garanty kurzu budou Archeologické ústav AV ČR v Praze a Brně. Bude moci být takový kurz uznán jako výstup v kategorii certifikovaná metodika? Předpokládáme, že kompetentní pro certifikaci je Ministerstvo kultury, v jehož kompetenci je udělování oprávnění provádět archeologické výzkumy a vykonává další úkoly v této oblasti, které jsou mu uloženy podle § 26 (zejm. písm. e, h) zákona č. 20/1987 Sb. Je tento předpoklad správný? 
Odpověď: Takto položená otázka je zaměřením projektu a proto se k ní nelze vyjadřovat. Pouze obecně lze uvést, že pokud by plánovaný výsledek byl zaměřen na archeologii, pak by MK bylo příslušné k certifikaci, pokud by však byla metodika edukačním výsledkem, tedy výsledkem by byl akreditovaný výzkumný program, potom by certifikačním orgánem mohlo být Ministerstvo školství – v tomto případě by bylo s tímto vhodné projednat jeho zájem o předpokládaný výsledek a ochotu tento výsledek certifikovat. 
 

Předmět dotazu: V. popis projektu, 9. etapy projektu, d) převažující typ výzkumu (základní, průmyslový výzkum, vývoj), str. 28
Dotaz: V návaznosti s uvedením na začátku přihlášky – kategorie výzkumu „aplikovaný výzkum“ – I. Hlavní tabulka – Projekt“ (str 9), zvažujeme, zda uvést v kapitole V. Popis projektu - 9. Etapy projektu-d) Převažující typ výzkumu (základní, průmyslový výzkum, vývoj) opět – „aplikovaný výzkum“, přesto, že není v závorce jako možnost. Nebo je nutno uvádět „vývoj“?
Odpověď: Pokud chcete uvést aplikovaný výzkum, uvede se průmyslový výzkum a vývoj.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, kap. 3.3 další Cíle programu, - s. 13 - 18- 33
Dotaz: Může být projekt, který bude mít vymezeny konkrétní cíle v souladu s oběma globálními cíli, vždy s jedním specifickým cílem globálního cíle? Například: Globální cíl č. 1 Národní identita, specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie a současně Globální cíl č. 2 Kulturní dědictví, specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média.
Odpověď: Ano.
 

Předmět dotazu: Přihláška, popis projektu, body 3., 4.
Dotaz: Jakým způsobem mohu do textu s popisem projektu vložit graf, tabulku nebo obrázek?
Odpověď: Vložte jako samostatnou přílohu a odkažte na ní v textu.

 

Předmět dotazu: Projektová přihláška, část VI. Náklady rozpočtu (rozpočet), řádek B1
Dotaz: V NAKI II jsou definovány na s. 19 Projektové přihlášky hodnoty GP nebo RP. Na s. 27 Projektové přihlášky je ale uvedeno, že se údaje vyplňují jen pro osoby které mají v poli G10 uvedeno RS. Předpokládám, že jde o pozůstatek ze starého formuláře. Je tomu skutečně tak? Pokud totiž žadatelé nepodávali žádost do NAKI I, tak mohou být zmateni a u partnerů neuvedou mimo řešitele publikační výsledky u žádného dalšího člena týmu dalšího účastníka projektu. 
Odpověď: Omlouváme se za tuto písařskou chybu, na str. 27 omylem uveden kód RS, má být RP. V přihlášce tuto chybu lze v nadpise opravit, neopravené znění nebude považováno za chybu.
 

Předmět dotazu: Popis projektu
Dotaz: U popisu projektu je uvedena délka maximálně 10 stran. Vzhledem k požadavku rozepsání výsledků a všech etap nejsme toto omezení schopni dodržet, může to být při vyhodnocování projektu problém? Nebo můžeme delší délku ponechat a bude to akceptováno?
Odpověď: Vámi uvedené tabulky se do 10-ti stran textu nezapočítávají, jedná se o 10 stran textu vlastního popisu projektu.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, kap. 1.3, str. 6, bod 13.
Dotaz: Rád bych se zeptal zda osobám, jimž vznikne pracovně právní vztah u příjemce podpory formou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, náleží stejná autorská práva jako osobám, které mají u příjemce podpory pracovní smlouvu.
Odpověď: Ano.
 

Předmět dotazu: Projektová přihláška, část VI. Náklady rozpočtu (rozpočet), řádek B1
Dotaz: V reakci na odpověď dr. Novotného na můj předcházející dotaz ke komentářům, kde bylo uvedeno, že odpisy nemají být v žádném případě uváděny, se chci ujistit, že komentář k nákladům na pořízení dlouhodobého hmotného majetku má být uváděn v rozsahu uvedeném ve vzoru na s. 31 zadávací dokumentac (včetně odpisů), tj.: Celková pořizovací cena majetku: 1 mil. Kč (laboratorní zařízení) Odpisová skupina majetku: 2 Doba odepisování majetku: 5 let Způsob odpisování: dle § 31, odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. – rovnoměrné odepisování: r. 2016: sazba 11 % - 110 tis. Kč r. 2017: sazba 22,25 % - 222,5 tis. Kč r. 2018: sazba 22,25 % - 222,5 tis. Kč r. 2019: sazba 22,25 % - 222,5 tis. Kč r. 2020: sazba 22,25 % - 222,5 tis. Kč Doba využitelnosti majetku pro řešení projektu: 3 roky (projekt je koncipován na léta 2016-2018) Míra využití majetku pro řešení projektu: 100 % 
Odpověď: Komentář ano, jedná se pouze o komentář zdůvodnění nákladů, nejedná se o tedy o odpis jako takový, který by byl nákladem v daném roce. 
 

Předmět dotazu: zadávací dokumentace, 5.4.
Dotaz: Ve Vaší prezentaci ze semináře MK 7. 4. uvádíte na s. 14: „Celkově musí projekt dosáhnout min. 85 % hlavních výsledků“. Na semináři jsem nebyl, patrně tam byla věta v kontextu zcela srozumitelná, já ji však nerozumím a v zadávací dokumentaci jsem k tomuto nic bližšího nenašel. Prosím o vysvětlení.
Odpověď: V rámci semináře se jednalo o informaci k hodnocení závěrečnému nikoli vstupnímu. Příklad: pokud budete mít plánovaný jeden hlavní výsledek, potom musí být celý, nikoli jeho část. 
 

Předmět dotazu: Projektová přihláška, část VI./9 g) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 7 zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD)
Dotaz: Z popisu pole vyplývá, že v něm má být uvedeno pouze jedno datum v předepsaném formátu a nic jiného. Jednotlivé výsledky i roky uplatnění jsou uvedeny již v části V/6 u jednotlivých výsledků. Pokud má víceletá etapa několik výsledků různých druhů dokončovaných v různých letech, jaké datum máme uvést?
Odpověď: Pole v části VI.9.g) přihlášky umožňuje vyplnit více termínů v případě, že se pro různé výsledky jedné etapy liší, např.: 2018-09-19 metodika k certifikaci, 2018-11-15 články a kniha atd. 
 

Předmět dotazu: přihláška, kapitola V. Popis projektu
Dotaz: Mám problémy s vyplňováním části V. Popis projektu v přihlášce, a to u dvou podkapitol. Jedná se o podkapitola 6. „Specifikovat výsledky projektu“, kde je v zamčeném formuláři místo jen na jeden výsledek. Jak mám vyplnit ty další očekávané výsledky, když zamčený formulář neumožňuje kopírovat příslušné kolonky? Stejný problém mám u podkapitoly 9. Etapy projektu, kde také je místo jen na jednu etapu, a ty další už není kde a jak vyplnit. Děkuji za odpověď, s pozdravem
Odpověď: Jednalo se o systémovou chybu, která byla odstraněna dne 24. 3. 2015. Za toto se omlouváme, je nutné si stáhnout nový soubor, který kopírování umožňuje. 
 

Předmět dotazu: Přihláška verze D, kapitola 9: Etapy projektu
Dotaz: 1. odst. b) Jaké nejbližší datum zahájení první etapy projektu může být v přihlášce uvedeno? 1. 1. 2016 nebo 1. 3. 2016? 2. odst. d) Je nutné jako převažující typ výzkumu uvézt pouze jediný typ, nebo je možné uvést např. aplikovaný výzkum 80 %, základní výzkum 15 %, vývoj 5 %? 3. odst. e) a f) Není nám zřejmý rozdíl mezi jednotlivými obsahem jednotlivých odstavců. Bylo by např. dostačující uvést v části e) R – software a v části f) datový nosič (CD), webová aplikace apod.? 
Odpověď: K ad 1) 1. 3. 2016. K ad 2) ano, je možné takto uvést. K ad 3) ano. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace
Dotaz: Výstupem projektu je realizace výstavy, která bude doprovázena edukačními aktivitami a pracovními listy. K edukačním aktivitám máme v úmyslu vytvořit certifikovanou metodiku edukace. Jakým způsobem máme získat příslib certifikace a od kterého orgánu? Již jsme se dotazovali na MŠMT, ale nedostali jsme relevantní odpověď.
Odpověď: Zcela správně jste se obrátili na MŠMT, výsledek Vašeho jednání nemůže poskytovatel jakkoli ovlivnit. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace
Dotaz: Výstupem projektu konsorcia uzavřeného mezi Muzeem umění Olomouc, Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně bude realizace výstavy, která bude představena v prostorách Muzea umění Olomouc a následně v Dommuseum zu Salzburg. Je potřeba v případě, že Dommuseum zu Salzburg není členem konsorcia, doložit poptávku výstavních prostor v Salzburgu? V předchozí odpovědi, bylo řečeno, že ano, pokud je výstava součástí projektu. Je potřeba však doložit poptávku, i když nám prostory zapůjčí zdarma?
Odpověď: Pokud by bylo zapůjčení prostor zcela zdarma včetně médií, tedy provozních nákladů, potom by poptávka nebyla třeba. 
 

Předmět dotazu: Různé.
Dotaz: 1. V případě typu projektu D je příjemcem dotace každý z uchazečů/spoluuchazečů? A v případě konsorcia hlavní příjemce-koordinátor přerozděluje dotaci mezi spoluuchazeče? Chápu to správně? 2. Doplňkové režijní výdaje lze požadovat do max. výše 8 %. Jakým způsobem mají být tyto výdaje zdůvodněny v návrhu projektu? Bude postačovat slovní popis? 3. Máte prosím k dispozici vzory smluv o spolupráci v případě typu projektu D a K? 4. Mohla byste mi prosím na email zaslat informace ze semináře ze 7. dubna? Nemohla jsem se účastnit. 
Odpověď: K ad 1) Ne, přesně naopak. K ad 2) Komentář se zdůvodněním jednotlivých položek (částek v tis. Kč) K ad 3) Smlouvy jsou individuální, škála spolupráce je různá, proto vzory nemohou být dány, minimální požadavky smluv jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci v části 4.2.4. K ad 4) Prezentace je umístěna na www stránkách MK v sekci Výzkum a vývoj. 
 

Předmět dotazu: V. Popis projektu, bod 6.
Dotaz: Část V. „Popis projektu“ má mít podle zadávací dokumentace rozsah maximálně 10 stran. Při daném nastavení formátu tabulek a požadavku připravit pro každý plánovaný výsledek v bodu 6 jednu tabulku nelze všechny výsledky do 10 stran vměstnat (plánujeme řádově desítky výstupů). Máme se snažit seskupit podobné výsledky do jedné tabulky nebo násobně překročit rozsah části V.?
Odpověď: Pominu-li skutečnost, že používáte starý formulář, k Vašemu dotazu uvádím, že v daném případě se má na mysli 10 stran textu popisu projektu, Vámi uváděné tabulky se do těchto deseti stran nezapočítávají. 
 

Předmět dotazu: Přihláška; Bod VI. Náklady projektu
Dotaz: Pokud v přihlášce některou rozpočtovou tabulku nevyplňujeme, má zůstat tabulka prázdná, má se tabulka vymazat či má být vyplněna částka 0?
Odpověď: Máte-li na mysli komentáře uvedete výraz "neuplatňují se". 
 

Předmět dotazu: Přihláška – Bod VI. Náklady projektu
Dotaz: Rozpočtové položky mají být uváděny v tis. Kč. Je možné uvádět položky rozpočtu na desetinná místa. Pokud ne - je možné uvádět v přihlášce mzdy či odměny z dohod u jednotlivých řešitelů na desetinná místa a zaokrouhlit až výslednou hodnotu?
Odpověď: Všechny hodnoty (včetně mezd) bez desetinných míst v tisících. 
 

Předmět dotazu: Přihláška V. Popis projektu 6. Specifikovat výsledky projektu a V. Popis projektu 9. Etapy projektu
Dotaz: Pokud projekt má větší množství výsledků má se první tabulka začínající "písmeno označující druh výsledku … " nakopírovat a vždy do jedné tabulky uvést jeden příslušný výsledek nebo tabulku nekopírovat a psát výsledky a údaje k nim příslušející do společné tabulky a oddělit je např. entrem a pořadovou číslovkou. Stejný dotaz je i k části V.9. Etapy projektu - každou etapu a) až g) uvést samostatně v rozkopírovaných tabulkách nebo psát všechny údaje do společné tabulky a odlišit pouze entrem a pořadovým číslem?
Odpověď: V obou případech příslušné tabulky okopírujete.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace 5.3.3. Další provozní náklady nebo výdaje
Dotaz: Do jaké části rozpočtu lze zařadit výdaj za platbu autorských práv v souvislosti s výstavou a přípravou katalogu? Patří pod Služby nebo Výdaje na zveřejňování výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje?
Odpověď: Pokud nelze zařadit pod konkrétní rozpočtovou položku např. OON či služby, pak se uvedou ve výdajích na zveřejnění výsledku viz informace Zadávací dokumentace část 5.3.3. str. 33.
 

Předmět dotazu: V zadávací dokumentaci se popis této varianty nevyskytuje
Dotaz: Jestliže je osoba běžným členem řešitelského týmu (ostatním řešitelem příjemce) v jedné instituci, je možné, aby zároveň zajišťovala koordinaci jiného projektu v jiné instituci a vedla jej jako hlavní řešitel (řešitel příjemce koordinátora)?
Odpověď: Možné to je - na základě pracovněprávního vztahu.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, č.5.3.1. Osobní náklady nebo výdaje, (2) a)
Dotaz: Ve smyslu zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, § 122 až 137, jsou součástí platu i odměny, které lze poskytovat zaměstnancům za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. Je možno touto formou odměňovat stávající zaměstnance organizace v pracovním poměru, kteří by řešili dílčí úkoly projektu NAKI II nad rámec svých pracovních povinností? 
Odpověď: Pouze za předpokladu vymezení úvazku na projektu NAKI II.
 

Předmět dotazu: Přihláška typu D; Cestovní náhrady
Dotaz: Konferenční poplatky se vykazují v položce 5.3.3. Další provozní náklady nebo výdaje - cestovní náhrady a nebo patří do položky 5.3.4. Náklady nebo výdaje na služby? 
Odpověď: Není otázkou pro poskytovatele, ale pro rozpočtáře ČVUT.
 

Předmět dotazu: 5.3 Vymezení položek způsobilých nákladů
Dotaz: Je uznatelným nákladem projektu náklad na zpracování a tisk odborné publikace (např.: Dějiny dekoru), která by zahrnovala ukázky vývoje dekoru (fotografie) a doprovodný a vysvětlující text. Tato publikace (kniha) by byla určena pro vzdělávací a popularizační činnosti v rámci realizace workshopů a byla by určena pro odborné pracovníky, veřejnost a případně školy. Nesplňovala by definici výsledku typu B, ale jednalo by se o výstup přímo související s plánovanou aktivitou v projektu – workshop. Svým obsahem by spadala do výsledků kategorie O (dle přílohy č. 7A). 
Odpověď: Ne, není uznatelným nákladem, nejedná se o očekávaný vedlejší výsledek výzkumu Programu NAKI II – vedlejší výsledky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci str. 36. Doprovodné publikace popularizačního charakteru proto nejsou uznatelným nákladem v projektech Programu NAKI II.

 

Předmět dotazu: 5.4 Očekávané výsledky; Podmínky pro uznání výsledků 
Dotaz: Výsledek - E + B 1. U kritického katalogu výstavy se předpokládá, že zahrnuje fotografie vystavovaných exponátů s doprovodným textem. V ZD se uvádí, že se musí jednat o výsledek typu B, ale nejsou zde podrobnosti k rozsahu. 2. V příloze č. 7A je uvedeno u výsledku typu B se musí jednat o alespoň 50 stran tištěného textu. Lze toto chápat tak, že kritický katalog z výstavy musí obsahovat také 50 stran tištěného textu a fotodokumentace s doprovodným textem může být jen jeho součástí? 3. Je uznatelným nákladem náklad na tisk více výtisků kritického katalogu, a pokud ano, je limitován počet výtisků kritického katalogu? 4. Výsledek - J Lhůta mezi přijetím článku a vydáním periodika může být i více než půl roku. Je uznatelným výsledkem v projektu potvrzení přijetí odborného článku do odborného periodika nebo až vydání odborného periodika s uvedeným článkem? 
Odpověď: K ad 1) dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů je to 50 stran bez obrázků. K ad 2) opět odkazuji na výše uvedeno Metodiku. K ad 3) počet limitován není. K ad 4) ne, uznatelným výsledkem je až po jeho vydání, fyzickém předložení poskytovateli k hodnocení a schválení. 
 

Předmět dotazu: Přílohy k návrhu projektu
Dotaz: Součástí návrhu projektu je několik příloh. Jednou z příloh jsou Doklady o provedené poptávce v případě pořízení standardní služby/majetku, který není jedinečný. V prezentaci ze semináře 7.4.2015 je uvedeno, že se musí k návrhu projektu přiložit minimálně 3 nabídky k dané standardní službě/majetku. Jak máme postupovat v případě, že má univerzita vysoutěženou rámcovou smlouvu na dané standardní služby/majetek? Je možné do návrhu projektu přiložit pouze tuto rámcovou smlouvu nebo je nutné přiložit 3 nabídky? V případě, že bude projekt schválen, jaký bude další postup? Musí se oslovit dané firmy? 
Odpověď: Ano je povinné předložit 3 nabídky, není možné doložit pouze rámcovou smlouvou.
 

Předmět dotazu: Pomocná kritéria pro hodnocení poradního orgánu poskytovatele…strana 44-45 zadávací dokumentace
Dotaz: Při plánování výsledků je nutné mít alespoň jeden výsledek z hlavní kategorie výsledků, každý má své váhy a koeficienty. Nerozumím však, jak ověřím požadavek uvedený v prezentaci, že celkově musí projekt dosáhnout 85% hlavních výsledků. Ptám se, protože bychom rádi uspořádali konferenci a napsali i nějaký článek, což jsou vedlejší výstupy. Tento limit jsem ale našla pouze v prezentaci, nikoliv v zadávací dokumentaci.
Odpověď: V rámci semináře se jednalo o informaci k hodnocení závěrečnému, nikoli vstupnímu. Příklad: pokud budete mít plánovaný jeden hlavní výsledek, potom musí být celý, nikoli jeho část. 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu programu na podporu…, Specifikace výsledku
Dotaz: Vzhledem k tomu, že se v naší organizaci nevybírá samostatné vstupné na výstavy a vstup do výstav a expozic v centrální budově je v rámci vstupného do areálů Valašského muzea v přírodě, je možné uvést v projektové přihlášce nulové vstupné na výstavu? Pokud ne, je možné vypočítat vstupné na principu: cena vstupenky/zpřístupněné objekty v areálu+výstava (např. 100 Kč / 21 (20 zpřístupněných objektů Valašské dědiny+výstava – pak by výnos z jedné vstupenky byl 4,76 Kč)? Kam je v rámci přihlášky potřeba uvést informaci o výnosu ze vstupného do výstavy (jen ve specifikaci výsledku? nebo snížit „Navrhované náklady celkem“, pak by rozdíl mezi „Navrhovanými náklady celkem“ a „Požadovanými náklady z účelových výdajů“ byl ve výši tohoto výnosu?) 
Odpověď: Volné vstupné není vyloučené.
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu programu na podporu…, kapitola odd. 6. Specifikovat výsledky projektu
Dotaz: Vyžaduje každý jednotlivý výsledek zkopírování celé tabulky (obsahuje 8 řádků: písmeno označující druh výsledku atd.….)? Vzhledem k počtu předpokládaných výsledků a k rozsahu této tabulky zabere jen tento přehled více než 4 strany, na ostatní položky kapitoly V. popis projektu zůstane tedy jen 6 stran, což značně komplikuje precizní argumentaci a rozvinutí obsahu projektu, analýzy atd. (v jednotlivých rámečcích tabulky je totiž fixně přednastavena velikost písma a nedá se zmenšit např. na 10). Je možné toto řešit uvolnění formuláře, kde by byla velikost písma volitelná mezi velikostí 10-12?
Odpověď: Vámi uvedené tabulky se do 10-ti stran textu nezapočítávají, jedná se o 10 stran textu vlastního popisu projektu. 
 

Předmět dotazu: Přihláška projektu, část V. Popis projektu, bod 6. (Specifikace výsledků projektu – výčet všech očekávaných výsledků)
Dotaz: Rádi bychom se zeptali, zda se výčet výsledků včetně všech požadovaných informací (druh, kategorie, název, charakteristika apod.) předkládá pro všechny roky řešení projektu, nebo zda je možné podrobné informace uvést pouze pro první rok řešení a na další roky řešení uvést pouze druhy a počet výsledků s tím, že podrobné informace (název, charakteristika) budou specifikovány až v průběžných zprávách.
Odpověď: Ne, všechny výsledky budou uvedeny v rámci přihlášky včetně požadovaných informací, dodatečná specifikace v rámci průběžných zpráv je nepřípustná. 
 

Předmět dotazu: Výpis z evidence rejstříku trestů – zadávací dokumentace str.20
Dotaz: Dle zadávací dokumentace str.20 nemusí mít výpis z rejstříku trestů osoby vykonávající tuto funkci u veřejných výzkumných institucí. Dle přílohy 8, bod 5 dokládá výpis z rejstříku trestů každý uchazeč i spoluuchazeč za právnickou osobu. Dle prezentace ze semináře MK ze 7. 4. 2015 se dokládá Výpis z rejstříku trestů právnických osob. Jsme VVS, musíme tedy dokládat Výpis z rejstříku trestů? Podáváme 2 projekty tzn., že výpis požadujete dvakrát? Děkuji
Odpověď: Ano, výpis z rejstříku trestů právnické osoby, dle přílohy č.8 originál či úředně ověřená kopie se přikládá ke každému předkládanému projektu.
 

Předmět dotazu: Konsorcium
Dotaz: Je možné, aby konsorcium mělo pouze 2 členy?
Odpověď: Ano, je.
 

Předmět dotazu: 5.4. Očekávané výsledky, N – Certifikovaná metodika 
Dotaz: Může Ministerstvo kultury certifikovat metodiku "Specifika a postupy při pořádání archivních materiálů se vztahem ke sbírkám přírodovědeckého charakteru"? Cílem metodiky je definovat postupy zpracování té části přírodovědeckých pozůstalostí, která obsahuje specifické informace/archiválie vztahující se k přírodovědeckým sbírkám (např. materiály vztahující se k exemplářům, terénní deníky, etikety, apd.). Charakteristika těchto specifických jednotek a postupů, jak s nimi nakládat, bude tvořit informační nadstavbu k obecným pravidlům typologizace a katalogizace archiválií a to tím způsobem, aby se maximalizovalo zachování a možnost širokého využití přírodovědeckých informací vztahujících se k sbírkovému fondu. Zároveň by pro tyto typy archiválií byla doporučena kodifikovaná terminologie (která by navazovala na terminologii obecně použivanou při správě běžných archivních fondů) a to jak v českém tak v anglickém jazyce, což by usnadňovala vyhledávání tohoto typu informací i zahraničním badatelům. 
Odpověď: Dokážu si představit, že by Vámi navrhovanou metodiku mohl posoudit odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, doporučuji toto předjednat (není podmínkou, pouze doporučením). Nutné je zdůvodnit novost postupů. Dokumentace archivních předmětů jistě není nic nového, nepopsaného, proto je nutný popis novosti a originality zamýšlené metodiky.
 

Předmět dotazu: ZD čl. 1.3 odst. (13) v návaznosti na čl. 5.3.1; plus tabulka přihlášky J str. 28 Stipendia studentů
Dotaz: Jestliže chápu správně, že členem řešitelského kolektivu může být pouze osoba s uzavřeným pracovně právním vztahem, pak student (odměňovaný stipendiem) není členem řešitelského kolektivu. Ale v tabulce přihlášky, kde se vyplňují studenti, požadujete určit „Role na projektu RP/DP“, kde RP je ostatní řešitel, což tedy z výše uvedeného student není a může být jedině DP. Nechtěli bychom udělat administrativní chybu, proto prosím o upřesnění. Z jednoho, již zodpovězeného dotazu na webu totiž vyplývá, že student, autorsky se spolupodílející, ale odměňovaný stipendiem, je členem řešitelského kolektivu. Což by ale být nemělo, jak chápu já.
Odpověď: Studenti mohou být jak členy řešitelského týmu, tak dalšími pracovníky podílejícími se na projektu (bez autorského podílu na výsledcích). U studentů podílejících se na výzkumu v rámci svého vzdělávání v akreditovaných programech je možná odměna pouze formou stipendia. Pokud by se měl student podílet jako autor/spoluautor na výsledcích, měl by být uveden v řešitelském týmu a vyplněny údaje v části RP. Pokud by se tedy na projektu podílel nad rámec akreditovaného programu jako člen řešitelského týmu, měl by s ním být uzavřen pracovněprávní vztah. 
 

Předmět dotazu: Přihláška projektu
Dotaz: Jakým způsobem se zapisuje počet osob se kterými budou uzavřeny dohody? Např. do kolonky titul, jméno jen – technik – 2 osoby? A mohou být všechny prostředky na dohody zapsány v rozpočtu touto cestou? Tento stejný dotaz mám pro stipendia – stačí napsat např. 5 příjemců stipendií?? Bez jmenného seznamu? U osob financovaných těmito dvěma způsoby dochází ke změnám působení na univerzitě (stáže, studijní pobyty…), proto je praktičtější, pokud je možné NEUVÁDĚT jmenné seznamy, ale jen počty osob na dané pracovní pozice, případně stipendia. Je to tedy možné? 
Odpověď: Ano je možné uvádět pouze počty a částky. Vždy musí být popsána činnost. 
 

Předmět dotazu: Výstup typu „ověřená technologie“ Ztech
Dotaz: Je výstup typu Ztech oponován dvěma oponenty stejně jako certifikovaná metodika? (Je k těmto typům výsledků třeba plánovat i náklady na oponentské posudky?)
Odpověď: K tomuto typu výsledku se vyjadřuje oponent pouze v rámci průběžné či závěrečné zprávy, proto se náklady na oponentní posudek neplánují. Doporučuji si pozorně přečíst definici (jako i definice jiných plánovaných výsledků) v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015) 
 

Předmět dotazu: 5.4. Očekávané výsledky, E - uspořádání výstavy, s. 36
Dotaz: Je možné realizovat výsledek typu E - výstava - ve více (např. 20 objektech) souběžně a to tak, že výstava bude rozdělena tematicky do jednotlivých objektů, jejichž samotná existence přímo souvisí s obsahem výstavy (jedná se o objekty in situ). V těchto objektech budou rovněž instalovány exponáty. Pokud ano, jakým způsobem má být v tomto případě vybíráno vstupné? Lze použít hromadnou vstupenku na vstup do všech jednotlivých objektů? Nebo je nutné stanovit do každého objektu zvlášť? ? Nejedná se o putovní výstavu, expozice budou otevřeny souběžně a tematický provázány.
Odpověď: S takovouto formou výstavy explicitně Program NAKI II nepočítal, ale Vámi popsaná výstava není vyloučená, musí samozřejmě splňovat podmínky výsledku typu E, tedy doba trvání, p