Na této stránce pro vás přinášíme nejčastěji kladené otázky a odpovědi v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 k programu NAKI II.


Předmět dotazu: příloha zadávací dokumentace č. 4
Dotaz: Aktuální metodika hodnocení vědeckých výsledků dostupná na www.vyzkum.cz z definice výsledku Software vypouští tuto podmínku: " Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011." Došlo k tomu při úpravě tohoto dokumentu 11. 5. 2011, viz zde. Můžeme počítat s tím, že i v programu NAKI bude platit tato aktualizovaná verze definice výsledku Software? Příloha k zadávací dokumentaci totiž obsahuje totiž starší znění s uvedenou podmínkou. 
Odpověď: Výsledek, nejedná se jen o výsledek typu R, bude vždy posuzován dle platné metodiky v době jeho hodnocení.
 

Předmět dotazu: Uznatelné náklady
Dotaz: Potřeboval bych dovysvětlit pojem uznatelných nákladů: Koupíme z projektu zařízení, které je dražší než 40 tis. Kč, to už jsou investice. Doba odpisu zařízení, bude kratší, než doba projektu. Zařízení bude využito pouze pro projekt, ale nebude využíváno celou pracovní dobu (tzn., bude využito pouze např. 3 dny v týdnu což je 60%, 2 dyn v týdnu bude v laboratoři stát, nic se na něm dělat nebude) i takto využité zařízení se považuje jako 100% využité v projektu a platí se celé z projektu?
Odpověď: 100 % využitelnost zařízení v projektu je myšlena tak, že zařízení je využíváno pouze a jen pro tento projekt, nezáleží tedy na tom, zda je využíváno 24 hod. denně, či pouze 3 dny v týdnu. 
 

Předmět dotazu: Osobní ohodnocení
Dotaz: V zadávací dokumentaci je psáno, že zaměstnanci projektu lze hradit určité % z tarifní mzdy (např. 30% mzdy se bude hradit z projektu, 70% bude hradit stávající zaměstnavatel), zaměstnanec bude v projektu zaměstnán na 30%. Takto se to naplánuje na celý projekt. Jak se postupuje v případě, že dojde k tarifní změně platu u původního zaměstnavatele? Např. zaměstnanec si zvýší kvalifikaci a tím automaticky přejde do vyšší tarifní třídy, jak se mu pak může hradit stejné % tarifní mzdy, když na to v projektu nejsou pro něho vyčleněny peníze? Dojde ke snížení % účasti toho zaměstnance na projektu? Nebo jakým způsobem se to pak řeší?
Odpověď: Zaměstnanec může dostat pouze prostředky rovnající se uznaným nákladům, rozhodně ze strany poskytovatele nemůže dojít k jejich navýšení, neboť poskytovatel takovéto prostředky nemá, nedisponuje s nimi. 
 

Předmět dotazu: od str.23 – pořízení jedinečné služby
Dotaz: Lze mít jako dodavatele jedinečné služby obecně prospěšnou společnost, když se specializuje na technologii, kterou zatím neuvádí v praxi nikdo v okolí. 
Odpověď: Nelze kvalifikovaně odpovědět, co je myšleno technologií, kterou zatím neuvádí v praxi nikdo a co okolím? Jedinečnost služby musí být jednoznačně zdůvodněna, tzn., že v tomto případě by předmětnou technologii musela v rámci ČR uvádět v praxi pouze a jedině tato OPS.
 

Předmět dotazu: od str.3 – charakteristika a požadavky na uchazeče,
Dotaz: Může se obecně prospěšná společnost, která má ve statutu vývoj a výzkumnou činnosti, ucházet o účast ve výzvě. Nebo jediný možný výklad způsobu prokazování a posuzování způsobilosti výzkumné organizace (str. 5) a nebo je zapotřebí jednat dle písmene B) v kapitole 2.2. (str.5). 
Odpověď: Platí, že pokud nesplňujete způsobilost dle písm. A) postupujete dle písm. B).. 
 

Předmět dotazu: Neuzpůsobilé náklady s. 24 ZD
Dotaz: Co se přesně rozumí výrazem náklady na běžné vybavení pracoviště? 
Odpověď: Jedná se např. o vybavení nábytkem, kobercem, ventilátorem, varnou konvicí apod., tedy o vybavení, které nesouvisí s řešeným projektem. 
 

Předmět dotazu: Náklady projektu (rozpočet)
Dotaz: U servisu strojů, nástrojů, přístrojů, který je nutné udělat každoročně (kalibrace pipet, vah, servisní oprava autoklávu apod.) se jedná o službu nebo se tento náklad řadí do jiné skupiny nákladů. A pokud se jedná o službu, je nutné dělat poptávku, i když se jedná např. o kalibraci pipety za 2000 Kč/ks?
Odpověď: Je možné uvést v Doplňkových (režijních) nákladech nebo výdajích, v komentáři je nutné popsat
 

Předmět dotazu: Kapitola VI. – Náklady projektu (rozpočet)
Dotaz: Do které skupiny nákladů patří – korekce angličtiny v článku – běžně se to prování přes zahraniční firmu, která na základě objednávky provede korekci angličtiny – článek je myšlen jako výstup. Patří to do řádku 12 (náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektů včetně nákladů na práva k těmto výsledkům výzkumu a vývoje) tabulky – Provozní náklady nebo výdaje? Nebo do řádku 15 - služby
Odpověď: Obojí je přípustné.
 

Předmět dotazu: FORMULÁŘ: PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI) 
Dotaz: Je možné/vhodné při vyplňování návrhu grantu z „Přihlášky návrhu projektu….“ (váš dokument ve Wordu) vymazat vysvětlující text, formuláře pro nepotřebné roky apod. pro zvýšení přehlednosti?
Odpověď: Z formuláře nic nemažte, pokud nebudete v dané části uplatňovat náklady potom uvedete, že náklady neuplatňujete
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu 
Dotaz: Prosím o informaci, jestli budete podporovat spíše projekty monotematické, které se zaměřují na řešení jedné priority, nebo projekty syntetické, které se ve svých aktivitách zaměřují na více priorit.
Odpověď: Hodnotí se cíle a výsledky projektu, zda se jedná o projekty monotematické či syntetické není pro hodnocení rozhodující
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu 
Dotaz: Přidělí identifikační kód projektu MKČR nebo o něj máme žádat. Znamená písmeno P – povinný údaj? 
Odpověď: Identifikační kód projektu P01 žadatel neuvádí.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace
Dotaz: Můžeme použít provedenou poptávku služeb z předchozího roku? V zadávací dokumentaci není výslovně uvedeno, že „aktuální“ tj. z daného roku. Ceny se v podstatě nezměnily a navíc v dalších letech budou stejně pohyblivé oproti předpokladu. Jedná se o běžné ceny kopírování, pronájmů apod. 
Odpověď: V zásadě to možné je, je nutné, aby Vám poskytovatel služby, u kterého jste službu poptávali tuto skutečnost potvrdil, potvrzení přiložíte k nabídce.
 

Předmět dotazu: Údaje o příjemci a řešiteli příjemce (ostatních řešitelích příjemce)
Dotaz: G08 * Kód organizační jednotky subjektu (znakový, max. délka 5) PP Kód organizační jednotky podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Není-li organizační jednotka v CEA registrována, požádá poskytovatele správce IS VaVaI o její registraci a přidělení kódu. G09 * Název organizační jednotky subjektu (znakový, max. délka 254) PP Název organizační jednotky podle CEA zveřejněné na www.vyzkum.cz. Není-li organizační jednotka v CEA registrována, požádá poskytovatel správce IS VaVaI o její registraci a přidělení kódu. Žádný takový kód na www.vyzkum.cz jsem nenašel 
Odpověď: Dle sdělení sekretariátu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací údaje o subjektech VaVaI jsou k dispozici na web. adrese : http://www.isvav.cz/prepareOrganizationForm.do, kde lze kód dohledat
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu – příloha 3 – 2013, strana 4, 
Dotaz: Je možné do projektu naplánovat pozici manažera projektu jako technicko-administrativního pracovníka.
Odpověď: Ano to možné je, v komentáři řádně zdůvodníte jeho potřebnost. 
 

Předmět dotazu: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace, Tematické priority
Dotaz: Je v rámci projektu možné propojovat tematické priority, např. 1.2 a 2.1? Je propojení tematických priorit hodnoceno pozitivně?
Odpověď: Propojování priorit možné je, lze jen těžko odpovědět, zda je posuzováno pozitivně, jedná se o případ o případu, nelze předjímat hodnocení projektu poradními orgány. 
 

Předmět dotazu: Příloha č. 1) zadávací dokumentace, s. 3, 1.2 Doba trvání a termín vyhlášení Programu.
Dotaz: Lze žádat o příspěvek na konkrétně vymezený výsek dlouhodobě pojatého vědeckého záměru (v tomto případě se jedná o souborné kritické vydání děl autora, které je naplánováno na padesát let)? Žádost o příspěvek by byla podána na vypracování konkrétních svazků kritické edice (tzn. výstup B odborná kniha).
Odpověď: Pokud by bylo jediným výsledkem projektu vydání kritické edice, nejednalo by se o aplikovaný, ale o základní výzkum, což Program NAKI neumožňuje.
 

Předmět dotazu: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, kapitola 4., str. 19.
Dotaz: Pokud bude uspořádána výstava v prostorách objektu, který je ve vlastnictví jiné instituce, než je řešitel projektu, tento prostor bude propůjčen řešiteli projektu bezúplatně a provozovatel objektu bude za výstavu vybírat vstupné, bude se i v tomto případě ponižovat podpora o předpokládaný výtěžek ze vstupného?
Odpověď: To možné není, musíte si proctor pronajmout, výtěžek ze vstupného je výnosem, o který ponížíte náklady či zpětně investujete do výzkumu. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, kapitola 9.
Dotaz: Jaký bude postup v případě, že v průběhu řešení projektu vstoupí další prostředky od subjektu, který není příjemcem ani partnerem projektu (např. sponzorský dar).
Odpověď: Vzhledem k tomu, že poskytovatel poskytuje příjemci 100 % uznaných nákladů, to možné není, není důvod pro vstup dalších zdrojů. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, kapitola 9.
Dotaz: Lze žádat podporu na uhrazení služby poskytnuté na majetek jiné instituce (ne partnera projektu)? Např. příslib zapůjčení archiválií z archivu může být podmíněn provedením restaurátorských prací na zapůjčeném díle (mnohdy může být také nezbytné kvůli špatné kvalitě originálu).
Odpověď: Ne to možné není
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace - Rozpočet projektu –osobní náklady
Dotaz: Existují nějaká doporučení pro stanovení výši osobních nákladů? Např. je možné se odrážet od průměrných platů stanovených v naší instituci?
Odpověď: Doporučení neexistuje, osobní ohodnocení by mělo odpovídat mzdě, úvazku a zařazení ve Vaší instituci.
 

Předmět dotazu: Priority (zadávací dokumentace, str. 10, priorita 1.3
Dotaz: 1/ V cíli priority 1.3 „Kulturní dědictví a národní identita“ uvádíte, že cílem je „vytvořit výsledky využitelné pro uchování, ochranu, edukaci a prezentaci jednotlivých druhů nehmotného kulturního dědictví, např. lidové kultury a tradice, jazyka, hudby, divadla, filmu atd., včetně neprofesionálního umění. Důraz je kladen na respektování významu, rozmanitosti a bohatství dochovaného nehmotného kulturního dědictví, na vytváření předpokladů pro doplňování a rozšiřování stávajících fondů a jejich zpřístupňování veřejnosti“. Je možné připravit projekt zapadající do této priority týkající se Soustavy řízení Baťa – tzn. jak úspěšně řídit podnik v moderním světě? Domníváme se, že nehmotné kulturní dědictví se neodráží pouze v lidové kultuře, jazyku, hudbě, divadlu, ale velmi významné je i oblasti podnikové a pracovní. Např. prof. Zelený (nejcitovanější český ekonom) uvádí ve svých publikacích, že „Soustava řízení Baťa předešla svoji dobu a stává se dnes, více než v minulosti, výrazným intelektuálním a kulturním, převážně ignorovaným, bohatstvím národním. Soustava řízení Baťa je prověřená nadmíru úspěšnou, celosvětově dynamickou, dlouholetou praxí a představuje zatím nejspolehlivější a nejúplnější souhrn praktických zásad úspěšného podnikání v moderním světě“. 2/ Je možno napsat komplexní projekt, který by byl napříč jednotlivými prioritami? 
Odpověď: Ad 1) Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v části 6. Identifikace a spojení na poskytovatele, dotazy na odborné zaměření konkrétních navrhovaných výzkumných projektů a jejich souladu s programem NAKI jsou v průběhu soutěžní lhůty veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyloučeny. Ad 2) ano to možné je 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace (str. 8-9)
Dotaz: "Veřejné soutěže se může v souladu s ustanovením § 18 odst. 10 zákona účastnit i právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je výzkumnou organizací se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederaci, pokud splňuje podmínky způsobilosti uchazeče. Způsobilost uchazeče podle písm. b) - f) a skutečnost, že je výzkumnou organizací prokazuje čestným prohlášením (viz přílohy č. 4a) a 4b) zadávací dokumentace)." "Veřejné soutěže se může v souladu s ustanovením § 18 odst. 10 zákona účastnit i právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je výzkumnou organizací se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederaci, pokud splňuje podmínky způsobilosti uchazeče. Způsobilost uchazeče podle písm. b) - f) a skutečnost, že je výzkumnou organizací prokazuje čestným prohlášením (viz přílohy č. 4a) a 4b) zadávací dokumentace)." Z této formulace mi není jasné, zda zahraniční účastník může být zřízen státem EU nebo musí být zřízen pouze ČR. Je tedy možné, aby se účastníkem stal např. archív či muzeum (příp. univerzita), které je zřízeno unijním státem a nikoli ČR? Jedná se mi o to, že v některých zemích EU existují archívy, které mají bohaté, dosud nezpracované fondy naší exilové literatury, a proto bych je rád do chystaného projektu zapojil jako účastníky. Je to možné? 
Odpověď: Jedná se i o organizace zřízená unijním státem, musí splňovat podmínky výzkumné organizace ve smyslu Rámce společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (2006/C 323/01) čl. 2.2 Definice písm. d). 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu – příloha 3 – 2013, strana 4, 
Dotaz: Prosím o informaci, zda navržené personální obsazení (další řešitel projektu) je závazné jmenovitě. Vzhledem k tomu, že od návrhu projektu k jeho případnému schválení uběhne určitá doba, jsou možné personální změny (nástup na MD, změna zaměstnání). Je toto neměnné, nebo je důležitější dodržet navrhované úvazky a hodiny DPP, DPČ.
Odpověď: Ano je závazné, jedná se o jedno z hodnotících kritérií projektu, konkrétně „IV.odborná úroveň uchazeče a jeho řešitelského týmu“, viz ZD str. 12. Zdůvodněná objektivní změna (nástup na MD, změna zaměstnání), na základě žádosti příjemce je možná.
 

Předmět dotazu: Výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku
Dotaz: Na str. 16 zadávací dokumentace uvádíte vzorový příklad, kde odkazujete na výpočet odpisů dle zák. 586/1992 Sb. NK má ale stanoveny účetní odpisy majetku odlišné od § 26 uvedeného zákona. Máme v komentáři uvést výpočet dle našich účetních odpisů nebo výpočet dle § 26 zákona 586/1992 Sb.? Poměrnou část výdajů na pořízení dlouhod. majetku tj. způsobilé výdaje uvedeme v řádku „Hmotný majetek celkem!? Promítne se potom tato částka do řádku „Roční kapitálové náklady nebo výdaje? 
Odpověď: V rámci rovných podmínek všech žadatelů provede se výpočet odpisů dle zák. 586/1992 Sb. Na druhou část dotazu zní odpověď ano.
 

Předmět dotazu: NAKI - Zadávací dokumentace – Předpokládané výsledky 
Dotaz: Prosím o informaci, co přesně znamená N –certifikovaná metodika edukačního procesu? Stačí, že to bude inovace předmětu bakalářského nebo magisterského studijního programu schváleného vědeckou radou příslušné fakulty? Je to možné v procesu terciálního vzdělávání?- 
Odpověď: Postup certifikace metodik je podrobně popsán v Příkazu ministra kultury č. 13/2011, který naleznete na www stránkách Ministerstva kultury. 
 

Předmět dotazu: Způsobilost uchazeče (str. 4-5)
Dotaz: Rád bych se zeptal, zda by dalším účastníkem projektu (spoluuchazečem) mohly být organizační jednotka Ministerstva kultury (např. Památková inspekce MK) nebo Národní památkový ústav (NPÚ)? A pokud ano, co by tyto subjekty musely předkládat k prokázání způsobilosti?
Odpověď: Ministerstvo kultury není rozděleno na organizační jednotky, ale na odbory. Ministerstvo kultury nemá statut výzkumné organizace, tudíž Vámi uvedená Památková inspekce nemůže být účastníkem projektu. Jinak tomu je v případě NPÚ, který není organizační jednotkou Ministerstva kultury, MK je jeho zřizovatelem. NPÚ má statut výzkumné organizace a proto může být dalším účastníkem projektu. 
 

Předmět dotazu: a). Statutární orgán uchazeče
Dotaz: Může na základě Plné moci rektora podepisovat přihlášku, smlouvu o úpravě vzájemných vztahů, souhlas se zpracováním osobních údajů, popř. další dokumenty pouze pan prorektor pro vědu a výzkum, stejně jako tomu bylo v předchozích letech?
Odpověď: Ano princip je stejný
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu, Kapitola III. – Příjemci, řešitelé, 2. odstavec – účastníkem je i organizační jednotka
Dotaz: Z výše zmíněného odstavec jsem pochopila, že jednotlivé fakulty univerzity jsou jednotlivými účastníky projektu. Jak je to s ústavy jedné fakulty (např. 5 ústavů jedné fakulty – je to 1 účastník nebo 5 účastníků).
Odpověď: Záleží na tom, zda mají právní subjektivitu.
 

Předmět dotazu: Program aplikovaného výzkumu a vývoje 
Dotaz: chtěla bych se zeptat, jak probíhá certifikace výsledku „Certifikovaná metodika edukačních procesů“ a které instituce státní správy může tento výsledek certifikovat
Odpověď: Postup certifikace metodik je podrobně popsán v Příkazu ministra kultury č. 13/2011, který naleznete na www stránkách Ministerstva kultury. V případě Certifikované metodiky edukačních procesů by bylo optimální certifikovat Ministerstvem školství. 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu
Dotaz: Pokud plánujeme mít v projektu 7 dílčích aktivit, jakým způsobem máme vyplnit výše zmiňovanou kapitolu, a musí se vše vlézt pouze na 5 stran, nebo je možné každou aktivitu rozepsat na 5 stran? A jaký má být styl vepsání jednotlivých dílčích aktivit do předepsaných 10 bodů? Aktivita 1. + všech 10 bodů, nebo bod 1. a rozdělit jej na pododstavce 1.1, 1.2, 1.3 až 1.7 – dle dílčích aktivit? 
Odpověď: Popis projektu termín aktivita nezná, pokud máte na mysli cíle projektu, postupujete dle požadované osnovy projektu, tedy každý bod vyplníte pro všechny cíle najednou. Pět stran textu je požadován poskytovatelem z důvodu hodnocení projektu, není to limitující faktor, nicméně nemělo by se jednat o násobné navyšování stran. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace – prokázání způsobilosti uchazeče bod ZD 2.1
Dotaz: Jakým způsobem musí prokázat způsobilost spoluředitel projektu - malý podnik, který má v živnostenském oprávnění m.j. také provádění vědy a výzkumu.
Odpověď: Obávám se, že takový podnik nebude moci být účastníkem – spoluředitelem projektu, neboť program NAKI je otevřen pouze pro instituce, které jsou výzkumnými organizacemi. To, že má v živnostenském oprávnění provádění vědy a výzkumu není rozhodné. Tato problematika je podrobně uvedena v ZD bodě 2.2
 

Předmět dotazu: Náklady na publikace
Dotaz: V rámci připravovaného projektu hodláme vydat publikaci. Tuto publikaci si necháme vytisknout u externího dodavatele, sami nevlastníme potřebnou techniku. Je možno prostředky potřebné k zaplacení této služby (tiskárny) zahrnout do nákladů pod číslem 4 – náklady nebo výdaje na služby (při zohlednění podmínky 40%).
Odpověď: Ano je.
 

Předmět dotazu: Rozpočet režijní náklady
Dotaz: Je možno zahrnout kopírování a skenování v reprocentru jednoho z příjemců do režijních nákladů? Reprocentrum je součástí útvaru informatiky České geologické služby. Na provedené práce by byla vystavena interní faktura s kvantifikací provedených služeb. Celý proces digitalizace by byl mnohem levnější a operativnější než u zadání externě jako služby
Odpověď: Ano je to možné.
 

Předmět dotazu: Dotaz k zadávací dokumentaci
Dotaz: V zadávací dokumentaci programu není stanovena minimální a maximální finanční částka, o kterou lze v projektu žádat. OU bude jako 1 příjemce podávat projekt do priority 2 (Historie a multikulturní společnost), tým cca 10 lidí, délka trvání 5 let, jedním z předpokládaných výstupů bude také webový portál (zde zřejmě nárůst nákladů kvůli webhostingu a správci stránek). Proto jsme chtěli poradit, jaká je optimální hranice max. finanční částky pro podávání tohoto typu projektu na 5 let. 
Odpověď: Limitující finanční částka není dána. Dle zadávací dokumentace jsou preferovány projekty střední velikosti (průměrné uznané náklady projektu cca 3-5 mil. Kč/rok řešení) – viz str. č bod 7 zadávací dokumentace. 
 

Předmět dotazu: Složení řešitelského týmu
Dotaz: Chtěl bych se zeptat, zda (a pokud ano, tak do jaké míry a jakým způsobem) lze do řešitelského týmu, resp. spolupráce na grantu obecně, zahrnout zahraničního kolegu (v našem případě by šlo o jednoho či dva spolupracující odborníky ze špičkového univerzitního pracoviště ve Velké Británii). Lze pro takové spolupracovníky vyhradit část (nikoliv zásadní) prostředků (pokrytí odměny za spolupráci, případně jejich krátkodobého pobytu v ČR)? Nebude toto spíše považováno za negativní (např. jako „odtok“ grantových prostředků do zahraničí) a ve výsledku tak ke škodě hodnocení žádosti? 
Odpověď: Dle ustanovení § 18 odst.. 10 zákona č. 130/2002 Sb. se veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu…Z výše uvedeného vyplývá, že účast Vámi uváděných spolupracovníků v žádném případě nemůže být jakkoli považována za znevýhodňující faktor v rámci hodnocení předloženého projektu. 
 

Předmět dotazu: Podmínky veř. soutěže - bod.1, způsobilost uchazeče a statutární orgán 
Dotaz: V minulém roce byly rektorem UK uděleny plné moc děkanům fakult, naskenovanou zasílám. je možné tyto plné moci použít i v letošním roce nebo vyžadujete jinoý text či formu?
Odpověď: Plné moci lze využít i v tomto roce, samozřejmě za předpokladu, že se nezměnil zmocnitel či zmocněnec.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, vhodnost zamýšlené záměru pro tuto soutěž
Dotaz: Rádi bychom se jako výzkumná skupina účastnili Vaší soutěže a konkrétně směřovali své aktivity do Tematická priorita 3.6 Infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní a kulturní identity. Konkretizace dané tematické priority v sobě obsahuje vývoj technologií, metodik a funkčních vzorků. Jsme přírodovědně zaměřená laboratoř, která svůj výzkum směřuje do oblasti nanotechnologií, jejich syntézy, charakterizace a využití. Byl by projekt, který by v sobě obsahoval tyto prvky a jejich využití v praxi vhodný pro tuto Tematickou prioritu?
Odpověď: Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v části 6. Identifikace a spojení na poskytovatele, dotazy na odborné zaměření konkrétních navrhovaných výzkumných projektů a jejich souladu s programem NAKI jsou v průběhu soutěžní lhůty veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyloučeny.