Na této stránce pro vás přinášíme nejčastěji kladené otázky a odpovědi v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2011 k programu NAKI II.

 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, příl. č. 2 Definice druhů výsledků a příl. č. 1 Program NAKI, s. 19 E-uspořádání výstavy
Dotaz: Za specifický výsledek Programu dle hlavních indikátorů se považuje E-uspořádání výstavy, kde je podmínkou též - jako její součást - katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením.. V dotazech a odpovědích jsem se dočetla, že kritický katalog je výsledkem typu B- odborná kniha. Znamená to, že pro platný výsledek E je požadován pouze kritický katalog, který splňuje parametry výsledku B nebo postačí katalog, který splňuje kritéria dle definice na s. 19, tj. ISBN a recenzní řízení, ne však například počet stran nutných pro výsledek B?
Odpověď: Katalog výstavy (specifického výsledku programu NAKI) musí splňovat kriteria uvedené v Metodice hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro výsledek B- odborná kniha. 
 

Předmět dotazu: Přihláška, kap. III. Příjemci, řešitelé
Dotaz: Je možné uvést jako člena řešitelského týmu pracovníka, který je zaměstnancem jiné instituce a na dobu trvání projektu bude mít s příjemcem uzavřený pracovněprávní vztah (konkrétně ¼ úvazek) v 2.-5. roce projektu (ne tedy v 1. )?
Odpověď: Ano, lze. Pokud se bude jednat o nově vytvořené pracovní místo s pracovním úvazkem 0,25, s pracovníkem bude uzavřena pracovní smlouva na základě které mu bude vyplácena mzda nebo plat, pak náklady na toto místo ve výši odpovídající vymezenému úvazku v letech 2012-2015 uplatníte v ř. 1 osobních nákladů, pokud se bude jednat o OON (dohoda po pracovní činnosti) pak v ř. 9. 
 

Předmět dotazu: Rozpočet projektu, Zadávací dokumentace, Vymezení položek způsobilých nákladů, str.17, bod 4, str.18, bod 5 
Dotaz: 1. Jde o konsorciální projekt, v němž jeden účastník - garantující příjemce - uvádí ve svém rozpočtu nákup služby jedinečné na trhu (za oba subjekty, tedy za garantujícího i dalšího příjemce), která je podstatná pro celý projekt. Plánovaná cena za tuto službu přesahuje v jednotlivých letech 40% plánovaných nákladů rozpočtu v tabulce garantujícího příjemce. Celkové náklady za služby za oba subjekty nepřekročí 40% plánovaných celkových nákladů projektu. Je tento postup možný? Otázka tedy zní, zda se procentuální omezení vztahují na rozpočet projektu jako celku nebo na každý rozpočet (garantujícího i dalšího subjektu) zvlášť. 2. Jde o konsorciální projekt, v němž oba subjekty - garantující i další - uplatňují doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje. U dalšího příjemce přesahují plánované výdaje v jednotlivých letech hodnotu 5%, přičemž celkové doplňkové náklady a výdaje (za oba subjekty - garantujícího i dalšího) nepřekročí hranici 5% celkových nákladů projektu. Je tento postup možný? Otázka tedy zní, zda se procentuální omezení vztahují na rozpočet projektu jako celku nebo na každý rozpočet (garantujícího i dalšího subjektu) zvlášť.
Odpověď: Ad 1) Procentní omezení se vztahuje na celkové uznané (v době podání přihlášky požadované) náklady projektu za celou dobu řešení . Pokud dojde k překročení % výše v jednotlivých letech řešení či u jednotlivých dílčích rozpočtů projektu ( v rámci konsorcia) není podstatné. A 2) dtto. 
 

Předmět dotazu: Kapitola I., str. 7 – řádek P09*
Dotaz: u řádku PO9* chybí okénko pro vyplnění. Kam napsat kód důvěrnosti údajů. Vedle na řádek ?
Odpověď: Ano, pole omylem v přihlášce neuvedeno, je možné jej naformátovat kopírováním, případně vyplnit vedle textu příslušný kód. V této souvislosti upozorňujeme na čl. 1.4 Programu NAKI, str. 4 příloha č. 1 zadávací dokumentace, kde je uvedeno, že předmětem výzkumu nemohou být utajované informace podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 148/1998 Sb., zákon č. 412/2005 Sb. apod.)
 

Předmět dotazu: Souhlas ke zpracování dat a výpis z rejstříku trestu.
Dotaz: Prosím o pomoc s následujícím problémem: Má se předkládat spolu ze souhlasem ke zpracování dat výpis z rejstříku trestu? V případě, že ano, má ho předložit statutární organ (ředitel v.v.i.), garantující řešitel a řešitel projektu? 
Odpověď: Nikoliv, výpis z Rejstříku trestů uchazeč nepředkládá, poskytovatel si jej pro osobu statutárního zástupce sám vyžádá - viz ustanovení Zadávací dokumentace, str. 6, 2. odstavec : „Za účelem doložení bezúhonnosti uchazeče si poskytovatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 6 zákona vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Bezúhonnost se prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem (např. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v písm. e) a f).“ 
 

Předmět dotazu: III. Příjemci, řešitelé
Dotaz: V případě, že na projektu spolupracují další řešitelé (všichni od jednoho příjemce), je třeba vyplnit políčka G20-G25 nebo jsou tato políčka určená jen pro hlavního řešitele dalšího účastníka?
Odpověď: Další řešitelé (osoby, které mají v poli G10= RP) vyplňují pole G10-G17 a dále pole G23-G25. Pole G18 není definováno v datech CEP2010, tudíž není instrukce k jeho vyplnění ani součástí přihlášky projektu (vůbec neexistuje). Pole G19 - G22 se v datech CEP vztahuje na fyzické osoby, které jsou současně příjemcem a řešitelem projektu. Toto je v případě podmínek schváleného programu NAKI vyloučeno (program je otevřený pouze pro výzkumné organizace, které jsou vždy právnickými osobami), proto přihláška v popisech polí instrukce rovněž nezahrnuje. Volná pole na str. 17 označená v přihlášce projektu těmito názvy (G18-G22) se nevyplňují, případně se proškrtávají (byla zde ponechána administrativním omylem). 
 

Předmět dotazu: II. Financování projektu + rozpočet xls.
Dotaz: Chtěla bych se zeptat, v jaké formě se mají uvádět plánované náklady projektu. Z pokynů je jasné, že v tis., ale není uvedeno, zda v celých nebo je možné uvádět třeba 500,5 tis. Kč. U tabulky str. 11 (Financování projektu) je uvedeno, že nejsou možná desetinná čísla, to znamená, že není možné uvádět desetinná místa ani v xls. souboru nebo tam to lze a pouze do této shrnující tabulky se uvedou celé tisíce.
Odpověď: Údaje se uvádí v celých tis. Kč bez desetinných čísel , a to i v souboru xls. (rozpočet projektu- příloha č. 3a) Zadávací dokumentace ). 
 

Předmět dotazu: Termín podpisu smluv
Dotaz: Ze zadávací dokumentace je jasné, že hodnotící termín je 29.12.2010, co však již není zcela jasné je termín, kdy budou uzavřeny příslušné smlouvy. Nevíme tedy, zda máme začátek projektu oficiálně stanovit již na začátek roku 2011, nebo až na pozdější měsíce. Tato informace je důležitá zejména pro výpočet mezd řešitelů (12 měsíců, či jen poměrná část?) a stanovení náplně práce pro první rok projektu. 
Odpověď: Doba trvání programu NAKI je stanovena od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017. Smlouvy s vybranými příjemci budou uzavřeny s účinností od 1. 1. 2011, dotace budou uvolněny v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. do 60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy (nezbytnou podmínkou je v této době splnění povinností k IS VaVaI – CEP). Prakticky mohou být dotace uvolněny v 3/2011. Poskytovatel má za to, že projekt může být zahájen již v 1/2011 po uzavření smlouvy /vydání rozhodnutí pro organizační složky státu (výsledky VS 2011 budou oznámeny do 29. 12. 2010) a osobní náklady mohou být tedy uplatněny na 12 měsíců. Do doby poskytnutí dotace (připsání dotace na účet příjemce) budou mzdové náklady hrazeny příjemcem z vlastních provozních výdajů, tyto vyplacené mzdy budou po obdržení dotace (ve výši uznaných nákladů r. 2011) refundovány. 
 

Předmět dotazu: VI. Náklady projektu (rozpočet) / 1. Ostatní osobní náklady
Dotaz: Prosím o sdělení, jaké jsou podmínky udělování stipendií – můžeme je udělovat my, jako příspěvková organizace MKČR nebo je udělují pouze univerzity? Pokud je můžeme udělovat my, můžete mi, prosím, sdělit, jakým způsobem jsou stipendia daněná, popř. jsou-li tam ještě jiné odvody
Odpověď: Nikoliv, stipendia mohou udělovat pouze vysoké školy a univerzity v souladu s § 91 zákona č. 111/1998 S. (zákon o vysokých školách). 
 

Předmět dotazu: Přihláška – IV – tým řešitelů
Dotaz: Není mi jasné, zda členové řešitelského týmu, kterých bude v případě našeho zamýšleného projektu poměrně velké množství jsou také řešitelé a musí všichni podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů – přihláška strana 2. Nebo se tento souhlas týká pouze odpovědného řešitele – tedy vedoucího projektu? Příjemcem by byla v našem případě pouze jedna organizace – to znamená, že zamýšlený projekt nebude mít dalšího účastníka projektu.
Odpověď: Fyzické osoby, které jsou členy řešitelského týmu a mají v poli G10=RP, musí všichni podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

Předmět dotazu: Přihláška – IV – odpovědný řešitel
Dotaz: Může být odpovědným řešitel osoba, která v současné době není zaměstnancem organizace, ale bude s ní uzavřena pracovní smlouva na dobu trvání projektu (v případě získání dotace). 
Odpověď: Ano. Náklady na toto nově vytvořené pracovní místo po dobu řešení projektu uvedete v ř. 1 osobních nákladů a okomentujete dle zadání. 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu – kapitola VI. Náklady projektu (rozpočet) a číslování přihlášky
Dotaz: 1) Ráda bych zeptala na způsob nacenění služeb v rozpočtu v případě varianty b), kdy jsme provedli 3-5 poptávek u různých nezávislých subjektů, které službu poskytují, a jejich nabízené ceny se významněji liší. Jak v tomto případě postupovat, se kterou cenou kalkulovat, nejnižší, nejvyšší, udělat nějaký průměr? 2) Dále bych se zeptala na pokyny ke komentářům k rozpočtu, části 1. Osobní náklady nebo výdaje (2011, str. 25 přihlášky) – v pokynech je napsáno, že k řádku 14 a 15 tabulky Osobní náklady je nutné uvést jmenný seznam příjemců stipendií atd. V tabulce je však v řádku č. 15 položka mzdové náklady celkem. Komentář, vykládáme-li si to správně, se vztahuje k řádkům 14 a 17. 3) Poslední dotaz se týká číslování přihlášky, v odpovědích v často kladených otázkách uveřejněných na portálu MK ČR je uvedeno, že číslování přihlášky je poplatné její nevyplněné verzi. Máme to tedy chápat tak, že po vyplnění bude celá přihláška přečíslovaná (včetně povinného zařazení rozdílného číslování kapitol IV. a V.) tak, aby stránky dokumentu byly kontinuální řadou čísel, tedy uvedu-li konkrétní příklad – kapitola V. Popis projektu (původně č. strany 23), může být po vyplnění přihlášky např. stránkou č. 50 (z důvodu nárůstu počtu stran např. početným řešitelským týmem atd.)? 
Odpověď: Ad 1) Vyhodnotíte cenu nejoptimálnější, tedy nejnižší. Ad2) Komentář se vztahuje k řádkům 14 a 17, zde došlo k administrativnímu pochybení (omylem předepsán ke komentáři řádek 15), za což se poskytovatel uchazečům omlouvá. Ad3) Ano, po vyplnění přihlášky bude celá přihláška přečíslovaná (včetně povinného zařazení rozdílného číslování kapitol IV. a V.) tak, aby stránky dokumentu byly kontinuální řadou čísel. Značení stran v části IV. a V. ( IV/1, IV/2 atd. ) je možné uvést v záhlaví nebo přímo vepsat na příslušnou str. v pravém horním rohu. Rozpočet projektu ( soubor *.xls.) se nestránkuje. 
 

Předmět dotazu: ad Přihláška-celý text
Dotaz: Chtěl jsem se zeptat, zda při finálním vyplňování přednášky můžeme vymazat většinu těch návodných údajů a nechat pouze ten náš samotný text? Týká se to především rozpočtu a zdůvodnění projektu.
Odpověď: Texty v přihlášce se ponechávají, pouze v části V. přihlášky projektu (popis projektu) s ohledem na omezení 5 stranami A4 běžného textu (nejedná se o normostrany), je možné textové pokyny zestručnit, např. textové pokyny ponechat alespoň v částech tučně zvýrazněných, případně je dle obsahu stručně přeformulovat, např. „5. Vybavenost pracoviště:“ nebo „6. Očekávané výsledky projektu:“
 

Předmět dotazu: ad Přihláška-VI. Rozpočet-Provozní náklady
Dotaz: Finanční prostředky požadované na nákup knih a techniky (počítače, do 30 tis. Kč) se uvádějí v položce 3 Provozní náklady?
Odpověď: Náklady na nákup odborných publikací do 40 tis. Kč včetně DPH nezbytných pro řešení projektu jsou provozním nákladem. Hodnota drobného hmotného majetku není zákonem stanovena a je na účetní jednotce, jak se k tomuto majetku postaví ( jaký je limit pro majetek, který je účtován přímo do spotřeby materiálu bez evidence, a který je již evidován).
 

Předmět dotazu: ad Přihláška-Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Dotaz: Pokud je členem týmu také spoluřešitel, fyzická osoba, ze stejného pracoviště uchazeče jako řešitel, musí i spoluřešitel vyplňovat a podepisovat Souhlas?
Odpověď: Řešitel projektu (v poli G10 = GP) i ostatní řešitelé téhož příjemce (uchazeče), kteří jsou uvedeni jako řešitelský tým ( v poli G10=RP), jsou povinni podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

Předmět dotazu: ad Přihláška-VI.Rozpočet-Osobní náklady
Dotaz: Komentář k řádku 2 „Osobní náklady nebo výdaje jmenovitý seznam zaměstnanců a vyjádření jejich podílu odpovídající jejich úvazku na řešení projektu.“ – podílem na řešení úvazku se míní např. dva autoři, každý má tedy 50 %, nebo je míněn podíl řešení grantu na celém pracovním úvazku pracovníka v rámci organizace, tedy např. 20 %?
Odpověď: Pracovní úvazek zaměstnance na řešení projektu se stanovuje vůči stávajícímu úvazku zaměstnance. Př. XY má v instituci 100% úvazek, z něhož je na řešení projektu vymezeno 20 %, tedy do osobních nákladů uznatelných pro tento projekt je možné uplatnit 20% jeho stávající mzdy včetně zákonných odvodů. Není podstatný podíl tohoto zaměstnance na řešení projektu. 
 

Předmět dotazu: Veřejná soutěž, odůvodnění
Dotaz: Vyúčtovávají se doplňkové (režijní) náklady? Nebo je mohu dát paušálem (např. oněch 5 %) a ve vyúčtování nerozpoložkovávat?
Odpověď: Ano, každá nákladová položka bude muset být po příslušném rozpočtovém období vyúčtována. V přihlášce projektu je jednoznačně uvedeno v komentáři ke každému příslušnému roku a těmto nákladům : „V komentáři specifikujte jednotlivé druhy těchto nákladů/výdajů s uvedením požadované výše.“ 
 

Předmět dotazu: Část VI – Náklady projektu (rozpočet), kapitola „provozní náklady nebo výdaje“
Dotaz: Které konkrétní položky spadají do této kategorie? Ve specifikaci jsou uvedeny pouze cestovní náklady. 
Odpověď: Nejsou, prosím čtete pozorněji, možné skupiny provozních nákladů jsou uvedeny na str. 17 Zadávací dokumentace pod bodem 3a)- b). Jejich konkrétní výše a skladba musí být odvozena od obsahu projektu a nezbytných nákladů na jeho řešení (zná pouze uchazeč nikoliv poskytovatel). 
 

Předmět dotazu: Část VI – Náklady projektu (rozpočet), kapitoly „pořízení hmotného a nehmotného majetku“ a „náklady nebo výdaje na služby“
Dotaz: Je nutné v případě varianty b) – standardní služba/majetek, který není jedinečný, získat poptávky? Nebo stačí přiložit ceník či odkaz na webové stránky, kde je cena, ze které jsme vycházeli, uváděna? 
Odpověď: Pokud existuje na trhu více dodavatelů služby/dlouhodobého majetku (nelze odůvodnit jednoho jedinečného), pak cena musí být cenou tržní, tedy výsledkem provedené poptávky u 3-5 dodavatelů, příp. doložením aktuální ceny, kterou mají tito dodavatelé pro konkrétní, pro projekt nezbytnou poptávanou službu/ dlouhodobý majetek uveřejněnu např. na svých webových stránkách a vyhodnocením nejoptimálnější nabídky. 
 

Předmět dotazu: tabulka rozpočet projektu
Dotaz: Tabulky rozpočtu projektu se vyplňují pro každý rok zvlášť nebo se vyplní jen jedna tabulka pro celou dobu trvání projektu? V zadání je napsáno, že souhrnné tabulky uchazeč nevyplňuje. Jak se ale dostanou údaje do Náklady nebo výdaje na služby celkem? V tabulce chybí předchozí kolonka pro výdaje na služby, ze které by se výsledná suma automaticky vypočítala….
Odpověď: Rozpočet projektu po jeho uložení a otevření na vašem PC má více záložek (listů). Záložky nazvané Souhrn nákladů na projekt 2011-2015 (celkem 5 záložek – listů) je uzamčen pro vpisování jakýchkoliv údajů, tzn. souhrnné tabulky uchazeč nevyplňuje! Na toto je uchazeč upozorněn v Přihlášce projektu na str. 25 (VI. Náklady projektu - rozpočet) v bodě 4. Pro vyplňování rozpočtu projektu klikněte na dolní liště na první šipku vlevo (│◄) a tím se posunete na žlutomodré záložky (osobní náklady na příslušný rok a další náklady na příslušný rok). Po otevření listů pro příslušné roky řešení projektu budete vpisovat údaje do sloupců „Požadované náklady v tis. Kč“, nelze však měnit předefinované součtové vzorce (v těchto polích je před vyplněním konkrétních čísel „0“). Tato pole jsou rovněž uzamčena před nedovoleným zásahem (viz upozornění v přihlášce na str. 25 (VI. Náklady projektu - rozpočet) v bodě 3. 

 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, str. 4 / přihláška
Dotaz: Informace o řešiteli + řešitelském týmu píši do přihlášky v kapitole IV. Musím ještě dát zvlášť jmenný seznam? Pokud ano, kam ho dám – na konec, či na začátek? Kam v přihlášce dávám kopie diplomů? Mají být vloženy do této kapitoly a číslovány? Nebo je dám jako přílohu úplně na konec? To samé s čestnými prohlášeními a zřizovací listinou?
Odpověď: Pokud jsou údaje o řešiteli a řešitelském týmu vypsány v části IV., pak se již samostatný jmenný seznam k přihlášce nepřikládá. Pouze připomínáme, že údaje o těchto osobách musí být rovněž v přihlášce uvedeny i v části údajů G10 - G17; Údaje G23 až G25 se vyplňují pouze pro G10 = GP (tj. v případě řešitele příjemce) a pro G10 = GS (řešitel dalšího účastníka projektu). Doklady o způsobilosti uchazeče podle písm. a) –f) (kopie diplomů, doklad o oprávnění k činnosti, pokud nejste z této povinnosti vyjmuti - viz str. 4 Zadávací dokumentace, podepsaná Čestná prohlášení 4a), 4b) a případně doklad o projednání uchazeče s ÚOHS - pokud opět neplatí pro Vaši instituci výjimka- viz str. 5 zadávací dokumentace) se ke 3 výtiskům přihlášky a 3 výtiskům rozpočtu projektu volně přiloží (nejsou včleňovány do přihlášky samé). 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, str. 4 / přihláška
Dotaz: Kam uvádím příjmy z projektu? Konkrétně se jedná o vstupné. Mám o něj ponížit náklady v posledním roce realizace projektu?
Odpověď: Ano, v souladu s definicí výsledku E-výstava. Pokud budou v případě realizace tohoto výsledku výnosy ze vstupného vyšší než předpokládané (o ně ponižujete náklady výstavy), bude se jednat o výnos z výzkumné (primární) činnosti VO a tyto budou jako zisk z výzkumu investovány zpět do primární činnosti VO. 
 

Předmět dotazu: Část III. – Příjemci, řešitelé, str. 14, údaje o organizační jednotce subjektu
Dotaz: Na webu vyzkum.cz jsem našla informace o naší organizaci – Archeologickém ústavu AV ČR Brno, kde jsem zjistila, že je naše organizace „subjektem“. Bohužel jsem nikde neobjevila, že bychom měli nějakou organizační jednotku a tím pádem také kód a název této organizační jednotky. Hledala jsem zde: http://www.isvav.cz/organizationDetail.do?rowId=ico%3A68081758 Můžete mi prosím sdělit, zda je možné, že organizační jednotku nemáme a můžeme tedy eventuelně nechat tato pole nevyplněná? Pokud tomu tak není, kde bych mohla tyto údaje o naší organizační jednotce nalézt? 
Odpověď: Ano, je to možné. V praxi se uplatňují jako organizační jednotky fakulty vysokých škol a univerzit, u ústavů AV ČR není MK známo, že by byly dále členěny na organizační jednotky. Tyto údaje by měly být patrné ze zřizovací listiny či organizačních řádů příslušné instituce. 
 

Předmět dotazu: Přihláška – doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje. 
Dotaz: ZČU má účtování režijních nákladů ošetřeno vnitřní legislativou – viz text níže, tj. rozhodnutím rektora o účtování režijních nákladů na zakázky projektů. Z tohoto důvodu nelze jinak specifikovat režijní náklady než odkazem na tuto legislativu. Je to možné?
Odpověď: Pro posuzování projektu bude podstatný limit stanovený v Zadávací dokumentaci, nikoliv interní limit uchazeče. I zadávací dokumentace, str. 18, bod 5. připouští teoretickou možnost vyššího než 5% podílu, bude záležet na zdůvodnění druhu a výše těchto nákladů a prokázání, že v této případně vyšší než 5% výši jsou pro řešení projektu nezbytné. Je na posouzení hodnotitelů, zda objem uchazečem požadovaných doplňkových nákladů (v části do 5% i případně nad tento uvedený limit přesahující 5% celkových nákladů) je nákladem uznaným. Není srozumitelné, jaký odkaz na interní předpis máte na mysli, poskytovatel nebude dohledávat, zda vámi uplatněné náklady byly vypočteny a jak, to je povinností uchazeče v komentáři přímo uvést. (Interní předpis a jeho specifikace je samozřejmě na místě, výpočet provedete jako součást komentáře a zdůvodníte účel těchto nákladů). 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace: osobní náklady nebo výdaje- řádek 17 tab. stipendia 
Dotaz: 1) Jedná se o stipendia studentů a doktorandů 2) Je částka nějak omezena - případně při jejím určování z čeho se dá vyjít 
Odpověď: Ad 1) Ano, pokud VŠ taková stipendia může poskytovat ( stipendia studentům, doktorandům v rámci akreditovaných studijních programů). Ad2) Výši a podmínky přiznávání stipendií stanoví stipendijní řády jednotlivých VŠ. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace,1) osobní náklady nebo výdaje – řádek 3 tab. odměny 2 ) osobní náklady nebo výdaje- řádek 17tab. stipendia 
Dotaz: 1) osobní náklady – odměny Je nutné jmenovitě uvést osoby a částky které dostanou. U odměn by to mělo záviset od konkrétní situace, která nastane a těžko ji mohu plánovat. 2 ) osobní náklady stipendia Musí být uvedeni studenti jmenovitě. Jedná se o první rok. Na další předpokládám, že ne? 
Odpověď: Ad 1) Ano, pokud náklady budou uplatněny a jmenovitě komentovány pro 2. řádek. Bude-li se jednat o osoby nárokované v ř. 1 (nově vytvořená pracovní místa, kde se jmenovitý seznam uvádět nemusí, pokud není nyní znám), bude komentováno k příslušné pracovní pozici jako např. osobní příplatek či odměna pro pracovní pozici xy na projektu. Pokud nebudou osoby jmenovány k řádku 2 (nebudou mít vyčleněný pracovní úvazek), přesto se na projektu jako zaměstnanci uchazeče na svých pozicích mohou podílet (např. ekonom projektu), mohou být náklady na zvýšení pohyblivé částky rovněž uplatněny a pak je logické je jmenovitě v 1. roce řešení projektu komentovat (např. Jana Nováková- ekonom projektu, roční odměna xx tis. Kč), v dalších letech řešení (pokud se budou uplatňovat) uvést pozici ekonom projektu- roční odměna. Pokud nelze náklad určit ani jedním z navrhovaných způsobů (jmenovitě pro konkrétní osobu ani ve vazbě na pracovní pozici a předpokládanou odměnu/zvýšení osobního příplatku za výkon), nelze jej ani do rozpočtu projektu uvádět ( je možností nikoliv povinností uchazeče tyto náklady k projektu požadovat). Ad 2) V prvém roce řešení projektu , tedy r. 2011 uvedete jmenovitý seznam příjemců stipendií, v dalších letech řešení pouze jejich počet s vymezením jejich předmětu činnosti na projektu ( jak uvedeno v přihlášce) 
 

Předmět dotazu: Přihláška – část VI Náklady
Dotaz: Dobrý den, navazuji na svůj předchozí dotaz, který se týkal toho, zda v případě, kdy se do soutěže hlásí konsorcium uchazečů, mohou tito předložit rozpočet každý za sebe (tj. nikoli jeden dohromady, s výjimkou části II. Financování projektu). Nyní bych se rád zeptal, zda podobně mají (či mohou) každý uchazeč vyplnit část VI. – Náklady projektu (rozpočet) každý sám za sebe a takovéto jednotlivé popisy zařadit za sebou (např. jako část VIa - NKČR, VIb – KNAV ...ap.) nebo všechny popisy „sesypat“ do jedné=jednotné části VI.? 
Odpověď: Komentář v části VI. Přihlášky projektu bude vždy ke každé položce uznatelných nákladů (např. osobní náklady nebo výdaje, provozní náklady nebo výdaje atd.) v daném roce vyplněn po jednotlivých příjemcích v rámci konsorcia (subjekt A: druh, výše nákladů, zdůvodnění dle zadání, subjekt B: dtto) ve vazbě na předložené samostatné (dílčí) soubory rozpočtů jednotlivých příjemců a v závěru každé položky bude uveden souhrn požadovaných nákladů (příslušné položky způsobilých nákladů za celý projekt - za všechny členy konsorcia). 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, s. 17 
Dotaz: V navrhovaném projektu bude realizovat výstavní instituce výstavu jako dodavatel jedinečné služby. Cena takové výstavy se liší galerie od galerie. Je nutné uvést předběžnou kalkulaci této služby přímo od galerie, která ji poskytne a o výstavu má zájem, nebo je možné uvést kalkulaci řešitele projektu, který bude vycházet z údajů galerie?
Odpověď: Uvádíte, že výstavní instituce bude výstavu realizovat jako dodavatel jedinečné služby. Toto je nezbytné v komentáři podrobně zdůvodnit, v čem tkví jedinečnost tohoto dodavatele, pak cena služby je dána tímto jedinečným dodavatelem. V obecné rovině totiž mohou výstavy pořádat instituce různé, na trhu není jediná výstavní instituce a na zdůvodnění jedinečnosti bude při posuzování projektu vždy velmi záležet. Pokud však existuje více dodavatelů služby (nelze odůvodnit jednoho jedinečného), pak cena služby musí být cenou tržní, tedy výsledkem provedené poptávky u 3-5 dodavatelů, příp. doložením aktuální ceny, kterou mají tito dodavatelé pro konkrétní, pro projekt nezbytnou poptávanou službu uveřejněnu např. na svých webových stránkách a vyhodnocením nejoptimálnější nabídky. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, str. 3 – prokázání odborné způsobilosti uchazeče (bod a)
Dotaz: V návrhu projektu, kde jsme dalším účastníkem (bude podávat Moravská zemská knihovna) máme zahrnuta stipendia pro studenty, kteří se budou podílet na projektu (nejde však o mzdy). Jsou tito studenti rovněž členy řešitelského týmu, tedy máme kromě uvedení v seznamu řešitelů dokladovat v jejich případě předepsaných mx. 10 dosažených uplatněných nejvýznamnějších výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji nebo inovacích, a budou podepisovat souhlas s použitím osobních údajů?
Odpověď: Pokud jsou členy řešitelského týmu, tak ano ( výsledky pokud již takové mají a souhlas se zpracováním osobních údajů).
 

Předmět dotazu: Řádek 3 osobních nákladů- zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců *, kteří se na řešení projektu podílejí 
Dotaz: 1. Musí zde být jmenovitě vypsaní lidé s úvazky,podílející se na řešení projektu? 2. Ja výše odměny odvozena od platu? 3. Je nějaký strop odměn? a. Zavisi tyto odměny nějak na mzdových prostředcích z řádku 2? 
Odpověď: Ad 1) Ano, pokud náklady budou uplatněny a jmenovitě komentovány pro 2. řádek. Bude-li se jednat o osoby nárokované v ř. 1 (nově vytvořená pracovní místa, kde se jmenovitý seznam uvádět nemusí, pokud není nyní znám), bude komentováno k příslušné pracovní pozici jako např. osobní příplatek či odměna pro pracovní pozici xy na projektu. Pokud nebudou osoby jmenovány k řádku 2 (nebudou mít vyčleněný pracovní úvazek), přesto se na projektu jako zaměstnanci uchazeče na svých pozicích mohou podílet (např. ekonom projektu), mohou být náklady na zvýšení pohyblivé částky rovněž uplatněny a pak je logické je jmenovitě v 1. roce řešení projektu komentovat (např. Jana Nováková- ekonom projektu, roční odměna xx tis. Kč), v dalších letech řešení (pokud se budou uplatňovat) uvést pozici ekonom projektu- roční odměna. Ad 2), Ad 3), 3a)- je odvislé od interních mzdových předpisů uchazeče. 
 

Předmět dotazu: Provozní náklady nebo výdaje
Dotaz: Dobrý den, v rámci řešení projektu potřebujeme náklady na vydání knihy (grafická práce, jazyková korektura, tisk). V předchozím výzkumném období byly tyto náklady uváděny jako provozní náklady v kapitole výdajů na zveřejňování výsledků, do které patřily i výdaje na služby. Většina nákladů na vydání knihy je realizována formou služby, tedy fakturačně. V této veřejné soutěži jsou však náklady nebo výdaje na služby odděleny v jiné kategorii. Kam máme předpokládané náklady na vydání tedy uvádět?
Odpověď: Pokud se jedná o dodavatelskou službu, pak jako náklady nebo výdaje na služby a komentujte podle příslušné varianty, v praxi pravděpodobně dle písm. b) – pořízení standardní služby. 
 

Předmět dotazu: Příloha 2 zadávací dokumentace
Dotaz: Kdo na MK ČR registruje specializované mapy?
Odpověď: O registraci specializovaných map s odborným obsahem se v definici tohoto druhu výsledku nehovoří. Pokud máte na mysli certifikaci, pak na výsledek N- specializovaná mapa s odborným obsahem se certifikace ve vlastním slova smyslu neuplatňuje, poskytovatel po předložení tohoto druhu výsledku zhodnotí, zda naplňuje definici uvedenou v Metodice (pro účely VS 2011 uvedenou rovněž v příloze č. 2 Zadávací dokumentace). 
 

Předmět dotazu: IV. NÁKLADY PROJEKTU / ROZPOČET
Dotaz: Prosím o radu, do které části rozpočtu můžeme uvést náklady na pronájem kanceláří, které budeme muset na realizaci projektu pronajmout? Jedná se o „Další náklady výše neuvedené“ nebo „Náklady na služby“ nebo „Doplňkové (režijní) náklady“? 
Odpověď: V části Provozní náklady nebo výdaje - Další náklady výše neuvedené, v komentáři odůvodněte. 
 

Předmět dotazu: P26* Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů
Dotaz: Máme zde uvést pouze aktuálně běžící projekty – resp. projekty běžící v době nového projektu, nebo máme uvést i již dokončené projekty, které mohly mít částečně stejné výsledky?
Odpověď: Uveďte pouze kódy v r. 2010 běžících výzkumných aktivit (programových projektů, grantových projektů, výzkumných záměrů). Poskytovatel má za to, že u ukončených výzkumných aktivit je vyloučené, aby výsledky aktuálně navrhovaného projektu byly výsledky těchto již ukončených aktivit. 
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu, s. 17 Údaje o příjemci a řešiteli (dalších řešitelích) a s. 3-4 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dotaz: Vyplňují tabulku s údaji o příjemci a řešitelích i ostatní řešitelé, tj. všichni členové týmu? Myslí se označením …(dalších řešitelích) na s. 17 v nadpisu „ostatní řešitelé“? A pokud ano, tak musí všichni řešitelé, resp. členové týmu podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Odpověď: Ano, tabulku na str. 17 přihlášky projektu vyplňují všichni ostatní řešitelé příjemce/dalšího účastníka projektu, pokud se jedná o členy řešitelského týmu. Další řešitel = ostatní řešitel. Odpovědný řešitel i členové řešitelského týmu jsou povinni podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

Předmět dotazu: Příloha č. 3 – tabulka s rozpočtem
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda v případě, kdy projekt podává více uchazečů společně jakožto konsorcium (tj. každý z nich je v roli příjemce), se má rozpočet každého uchazeče dát do samostatné tabulky (tj. každý bude mít svou tabulku s rozpočtem) nebo vše sečíst dohromady do jediné tabulky? 
Odpověď: V případě, že projekt podává více účastníků a každý z nich je v roli příjemce (konsorcium) vyplňte pro každého z příjemců přílohu přihlášky - rozpočet projektu. Celkové náklady projektu (souhrnně za všechny členy konsorcia = budoucí příjemce v rámci konsorcia) budou vyplněny v tabulce na str.11 Přihlášky projektu, 2. sloupec. Každému z příjemců konsorciálního projektu je podpora poskytována přímo poskytovatelem. Komentář v části VI. Přihlášky projektu bude vždy ke každé položce uznatelných nákladů (např. osobní náklady nebo výdaje, provozní náklady nebo výdaje atd.) v daném roce vyplněn po jednotlivých příjemcích v rámci konsorcia (subjekt A: druh, výše nákladů, zdůvodnění dle zadání, subjekt B: dtto) ve vazbě na předložené samostatné (dílčí) soubory rozpočtů jednotlivých příjemců a v závěru každé položky bude uveden souhrn požadovaných nákladů (příslušné položky způsobilých nákladů za celý projekt - za všechny členy konsorcia).
 

Předmět dotazu: část IV přihlášky
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, když je projekt navrhován konsorciem uchazečů a u každého z nich je řešitelem jedna osoba, tak zda se má ve IV části přihlášky uvádět u každého příjemce fráze „Projekt je řešen jediným řešitelem“ nebo se mají tyto osoby považovány za řešitelský tým (a to uvést až po uvedení jednotlivých příjemců a jejich řešitelů?)?
Odpověď: Ano, v části IV. Přihlášky projektu se pro každého jednotlivého příjemce v rámci konsorcia vloží příslušný list příjemce projektu (v nevyplněné přihlášce str. č. 21) a uvedou se údaje dle osnovy pro odpovědného řešitele tomuto příjemci. V části „Řešitelský tým“ se na tomto každém jednotlivém listu uvede věta: „Projekt je řešen jediným řešitelem“.
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace-způsob a kritéria hodnocení návrhu projektů, s. 11 – výsledek typu E – specifikace rozsahu doprovodného katalogu výstavy
Dotaz: Dobrý den, ráda bych požádala bych o upřesnění specifikace výsledku typu E- uspořádání výstavy. Dotaz se týká výstavního katalogu. Je u katalogu výstavy předepsán minimální rozsah tiskových stran, shodný s výsledkem typu B – odborná kniha, tedy alespoň 50 tištěných stran (100NS) vlastního textu? Ve specifikaci je zmiňováno pouze ISBN a povinné recenzní řízení.
Odpověď: Kritický katalog výstavy jako nutná podmínka pro uznání specifického výsledku E- uspořádání výstavy je z hlediska druhu výsledku samostatným výsledkem B - odbornou knihou. Pak pro tento katalog platí shodná kriteria jako pro jiné druhy odborných vědeckých publikací typu B uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (tyto definice vycházejí z platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu , vývoje a inovací na rok 2009). 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace, str. 17, další provozní náklady a výdaje
Dotaz: Je možno tyto prostředky použít i na provoz nemovitých objektů, které již vlastníme a jsou mimo Brno? Tyto objekty budou využívány v souvislosti s řešením projektu. Jaké náklady lze do této kategorie zařadit (energie, menší opravy apod.)?
Odpověď: Ano. Náklady na provoz a údržbu jsou specifikované v bodu 3. písm. a) Zadávací dokumentace, str. 17. Náklad lze uplatnit ve výši odpisů tohoto majetku odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu. Důležité pro posouzení jejich nezbytnosti pro řešení projektu je zdůvodnění uvedené v komentáři. Obdobně je možné uplatnit i doplňkové (režijní) náklady, na dodavatele médií a opět zdůvodnit jejich druh a výši v komentáři. 
 

Předmět dotazu: Přihláška – způsobilé náklady a požadované náklady (str. 16, bod b)
Dotaz: Chceme koupit přístrojové vybavení za 4.800.000,-- Kč. Odpisová skupina majetku 2, doba odepisování majetku 5 let, míra využití majetku pro řešení projektu je 100%. Je tedy způsobilý náklad na pořízení majetku v roce 2011 11% tj. 528.000,-- Kč, v roce 2012 22,25% tj. 1.068.000,-- Kč , roce 2013, 2014 a 2015 dtto rok 2012. Tudíž můžeme napsat do přihlášky (zadávací dokumentace) pro první rok (2011) požadované náklady ve výši 528.000,-- Kč, v roce 2012 požadované náklady ve výši 1.068.000,-- Kč atd. v dalších letech.
Odpověď: Ve Vaší otázce při zvoleném příkladu neuvádíte, kolik let bude projekt řešen. Pokud 5 let (při době odepisování majetku 5 let, míře využití majetku pro řešení projektu=100%), pak plnou cenu přístrojového vybavení uplatníte jako způsobilý požadovaný náklad. Z hlediska uplatnění těchto celkových zdůvodněných nákladů v rozpočtu projektu bude rozhodující rok pořízení majetku, který bude pro projekt používán. Dle použitého příkladu bude způsobilý náklad (4.800 tis. Kč) uplatněn v rozpočtu prvého roku řešení projektu (v dalších letech nic). V komentáři k této položce bude uvedena celková cena pořizovaného majetku, výše odpisů v jednotlivých letech provozně technické funkce tohoto majetku dle příslušné odpisové skupiny a zvoleného způsobu odpisování příjemcem (§ 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a výpočet odpovídající době používání majetku a předpokládanému využití (procenty) pro řešení projektu (uvedený výpočet v příkladu je správně pochopen). Údaje uvedené v předchozí větě budou sloužit poskytovateli k posouzení, zda požadované způsobilé náklady na pořízení DHM/DNM odpovídají zadání. Dokladem o použití dotace dle stanoveného účelu bude při zúčtování za rok podpory projektu, v němž byl součástí dotace i výdaj na pořízení DHM, přijatá faktura (účetní doklad) k pořizovanému majetku a doklad o úhradě. Pokud je však doba řešení projektu při zvoleném příkladu kratší než 5 let (např. 3 roky) , pak do rozpočtu projektu uplatníte jako způsobilý požadovaný náklad pouze náklad odpovídající součtu výše odpisů pro 1. – 3. rok a míře používání přístroje pro řešení projektu (viz příklad v zadávací dokumentaci). Z hlediska uplatnění těchto zdůvodněných nákladů v rozpočtu projektu bude opět rozhodující rok pořízení majetku, který bude pro projekt používán. Pokyny pro komentář tohoto nákladu platí obdobně předchozí variantě. 

 

Předmět dotazu: V přihlášce návrhu projektu na str. 21 Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu – uvedení max. 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje….
Dotaz: Musí být všechny uplatněné výsledky uvedené v RIVU? V tom případě by byli znevýhodněni uchazeči, kteří měli výzkum financovaný z jiných zdrojů.
Odpověď: Tato podmínka (uplatnění výsledku v RIV) v Zadávací dokumentaci uvedena není. 
 

Předmět dotazu: Část V. Popis projektu: 1. Vymezit konkrétní cíl(e) projektu v souladu s jedním či více dílčími cíly programu tematické priority a způsob jejich naplnění. 
Dotaz: Prosím o pomoc s následujícím problémem: Náš projekt se vztahuje k TP 1:1.2 Movité kulturní dědictví, kterou zcela naplňuje. Zároveň dílčím způsobem přispívá k řešení dalších TP, jako TP 2.1, TP 2.3, TP 3.1 a TP 3.5. Jestliže v popisu projektu uvedeme i tyto další TP, je možné,že projekt bude poslán na posouzení i expertům těchto vedlejších tematických priorit?
Odpověď: Záleží na konkrétním obsahu projektu, pokud bude projekt naplňovat cíle více jak jedné tématické priority, nelze vyloučit, resp. je pravděpodobné, že bude předán k oponentuře odborníkům na příslušné tématické priority. Rozhodnutí, kterému z oponentů bude projekt předán, je na poradním orgánu MK. 
 

Předmět dotazu: NAKI – zadávací dokumentace
Dotaz: V případě uspořádání výstavy – je možno bez vstupného, nebo je nutné vybírat vstupné a do jaké výše?
Odpověď: U výsledků výzkumu, které podléhají ochraně autorských a duševních práv a/nebo jsou komerčně využitelné (např. patenty, technologie, autorizované softwary, ale i zmíněné výstavy apod.) má poskytovatel MK za to, že zpřístupnění výsledků za shodných podmínek nemůže být bezplatné zpřístupnění. Výnosy výzkumné organizace z prodeje těchto výsledků (licencí apod.), vstupného apod. zůstávají výzkumné organizaci, která výzkum se 100% mírou podpory prováděla. Jsou jejím ziskem, který musí být zpětně investován v souladu s čl. 2. 2.Rámce do výzkumu, šíření jeho výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. 
 

Předmět dotazu: Přihláška – košilka (s. 1-2)
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal na následující věc. Jak v případě, kdy projekt podává společně více uchazečů, kteří jsou v roli příjemce, tj. tvoří konsorcium (viz str. 12, odst. 3 Přihlášky), vyplnit tzv. košilku přihlášky (str. 1, 2 a příp. další až do začátku souhlasu se zprac. os. údajů)? Má se na začátku konsorcium nějak vymezit nebo prostě nakopírovat kolonky „Akademické ... tituly, jméno .... řešitele:“ až „Telefonní číslo, fax, e-mail:“ a místo pro podpis statutárního orgánu prostě tolikrát za sebou, kolik členů má konsorcium a takto postupně je vyplnit? Předpokládám, že v tomto případě se jako první má uvést uchazeč o roli koordinujícího příjemce s uvedením této skutečnosti? 
Odpověď: V případě že se jedná o společný projekt více příjemců (konsorciální projekt), na straně 2 přihlášky bude jako první v pořadí uveden statutární zástupce garantujícího příjemce, tzn. do předepsané podpisové části na str. 2 se pod text podpisové doložky doplní „garantující příjemce“ a dále se doplní identifikace (název dalšího příjemce ve společném konsorciálním projektu, úplná adresa, odpovědný řešitel dalšího příjemce) a kopírováním i příslušný počet podpisových řádků pro další příjemce v konsorciu. 
 

Předmět dotazu: Příloha č. 2, písm. N – Certifikované metodiky a postupy
Dotaz: Dobrý den, potřeboval bych se zeptat, jaká jsou kritéria pro uznání metodiky jako certifikované. Konkrétně, zda pro účely NAKI do této kategorie spadají metodiky a metodické příručky vydávané Národní knihovnou jakožto institucí, která je ze zákona pověřena metodickým vedením v oblasti knihovnictví?
Odpověď: Ano, nutnou podmínkou je však jejich certifikace dle definice uvedené v Metodice hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje inovací na rok 2009 ( definice tohoto druhu výsledku uvedená v příloze č. 2 Zadávací dokumentace). Ministerstvu kultury není znám odborný certifikační orgán pro tuto oblast, pokud ani uchazeč nezná takovou instituci, bude příslušným orgánem státní správy pro oblast knihovnictví MK. Postup autorizace metodik v rámci MK bude upraven vnitřním předpisem do konce r. 2010 a řešitelé výzkumných aktivit budou s postupem seznámeni.
 

Předmět dotazu: 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k podpoře z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI na rok 2011. 
Dotaz: Dobrý den, rád bych se zeptal, zda výše zmíněné zproštění dokládat postavení výzkumné organizace platí i v případě, kdy návrh podává společně více uchazečů, kteří by, kdyby podávali projekt samostatně, spadali do kategorie subjektů, kteří jsou zbaveni povinnosti dokládat, že jsou výzkumná organizace (v.v.i., stát. org. zřizované MK a výzkumné org. vedené v seznamu Rady pro VVI)? 
Odpověď: Ano, pokud pro každý subjekt účastný ve společném projektu platí, že není povinen dokládat doklad podle bodu 2 (zadávací dokumentace , str. 5), pak všechny tyto subjekty dokládají pouze přílohu č. 4b) Zadávací dokumentace- Čestné prohlášení podle bodu 1 ( str. 4 - 5 Zadávací dokumentace) . Pro plnění podmínek způsobilosti uchazeče (ať v roli příjemce/ dalšího účastníka projektu) uvedených v písm. a) - f), str. 3-4 Zadávací dokumentace platí, že příslušné doklady se předkládají za každý subjekt účastný ve společném projektu. 
 

Předmět dotazu: Podpisy a rozpočet
Dotaz: V projektu plánujeme větší množství zaměstnanců na dohody pro terénní šetření v letech 2012 a 2013. Je možné je takto obecněji nazvat (ne jmenovitě – ještě jména neznáme) a přidělit jim pouze odpovídající mzdové ohodnocení? Lidi které známe pro odborné práce taktéž na dohodu (pan profesor, zástupce muzea …) jmenovitě – mají být uvedeni a podepsáni jmenovitě? Bude prosím nějaké školení pro žadatele? 
Odpověď: Pokud se jedná o náklad na OON /OOV na DPP/DPČ v druhém a dalším roce řešení a tyto osoby neznáte, komentujete počet a specifikujete předmět jejich činnosti, jmenný seznam ( pokud je nyní neznáte) není pro tyto roky požadován . Jsou-li členy řešitelského týmu na základě DPP/DPČ a jsou známi pro celou dobu řešení, pak je v komentáři nákladů pro 1. rok řešení jmenovitě uvedete, v dalších letech řešení projetu pouze komentujete případné změny ( již nyní znáte konkrétní osobu, ale DPP/DPĆ s ní bude uzavírána až v 2. nebo následujících letech řešení projektu). Z Vašeho dotazu není jednoznačné, jaké podpisy jsou na mysli, pokud souhlas se zpracováním osobních údajů, pak všichni jmenovitě uvedení členové řešitelského týmu uchazeče (budoucího příjemce), u kterých jsou jejich osobní údaje součástí přihlášky(pole G10 a násl.) musí svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyznačit. S žádným školením poskytovatel nepočítá, konkrétní dotazy jsou odpovídány v rámci dotazového formuláře a jsou průběžně umísťovány na webu MK v sekci Výzkum a vývoj- Veřejná soutěž- Často kladené otázky. 
 

Předmět dotazu: Rozpočet projektu
Dotaz: Máme v týmu projektu 3 osoby s úvazkem 1,0, ovšem všechny nyní pracují u MU alespoň v částečném úvazku (v popisu práce mají vědu a výzkum). Pokud bude projekt podpořen, dojde k rozšíření jejich úvazku na 1,0 a svojí činností budou na dobu projektu (5 let) vyčleněni jen pro tento projekt. Prakticky by mělo dojít k sepsání dodatku ke stávající pracovní smlouvě, kde budou na 5 let vyčleněni v úvazku 1,0 na řešení projektu a po jeho skončení jim bude zachován stávající úvazek. Mám je zařadit do řádku 1 nebo 2 rozpočtu? Řádek 2 rozpočtu – zde uvádím mzdy pracovníků dle příslušných tabulek, kteří částí úvazku budou pracovat na projektu a částí úvazku na jiných zakázkách? Řádek 3 – co je myšleno termínem „pohyblivá částka mzdy“? Jedná se o tzv. osobní ohodnocení, případně prémie? Zde se jedná o součet za všechny zaměstnance uvedené v řádcích 1 a 2? Projekt bude mít svého administrátora a finančního manažera. Jedná se o členy týmu a náklady na mzdu uvádím v řádku 1 nebo 2, nebo se jedná o administrativní náklady, které spadají do doplňkových (režijních) nákladů? Zde hodláme uvést jen náklady na účetního. Administrátor a finanční manažer jsou z našeho pohledu členy týmu (účastní se realizace, porad atd.). Je to správně? 
Odpověď: Pokud se jedná o nové pracovní místo v úvazku 1,0, na které převedete stávajícího pracovníka (který nyní pracuje na částečný pracovní úvazek), tzn. dosavadní činnosti tohoto pracovníka odpovídající jeho dosavadnímu částečnému pracovnímu úvazku a popisu činnosti bude zajišťovat jiný pracovník, případně týž pracovník ve zvýšeném kumulovaném pracovním úvazku ( 1,0 na projekt + částečný pracovní úvazek v nejmenovaném rozsahu, pokud jejich souhrnná výše není v rozporu s pracovněprávními předpisy) pak uplatníte tento náklad odpovídající pracovnímu úvazku 1,0 v souladu s interními mzdovými předpisy v ř. 1 a okomentujete. Pokud se jedná o rozšíření stávajícího částečného pracovního úvazku, pracovní činnosti, která bude zahrnuta do řešení projektu, do celkového úvazku pracovníka 1,0, pak uplatníte náklad odpovídající rozdílu těchto úvazků do ř. 2. Např. Stávající úvazek pracovníka =0,5 pracovního úvazku, celkový kumulovaný úvazek roven 1,0 na dobu řešení projektu, pak uplatníte náklad ve všech příslušných letech řešení projektu odpovídající rozsahu 1,0 -0,5 = 0,5 pracovního úvazku v souladu s interním mzdovými předpisy do ř. 2 a okomentujete. Odpověď k otázce k řádku 2: Ano Odpověď k otázce k řádku 3: Ano, jedná se o osobní příplatek pracovníka, příp. odměny. Týká se pracovníků uvedených v řádcích 1 a 2. Účast příslušných osob a jejich pracovních pozic na projektu nepřísluší poskytovateli posuzovat, skladba řešitelského týmu je záležitostí uchazeče, pokud se tyto osoby (profese) budou podílet na řešení projektu, lze uplatnit patrně osobní náklady ( např. zvýšení pohyblivé částky mzdy v ř. 3 a komentovat) i pro ně, ale nemusejí být nutně členy řešitelského týmu. Poskytovatel má za to, že členové řešitelského týmu budou i spoluautory výsledků. 
 

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace – Hlavní tabulka
Dotaz: U bodu „P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV (znakový, délka 2) P.“ je požadováno uvedení kódu z číselníku oborů platného pro CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz.., tento kód má mít znakovou délku 2). Při analýze materiálu na webu www.vyzkum.cz však uvedený Číselník skupin oborů CEP & CEZ & RIV obsahuje pouze tabulku s přehledem oborů a jim odpovídajícím písmen (ale pouze v délce jednoho znaku – v našem případě A), znakovou délku dvou znaků vykazuje naopak tabulka Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV, kde již nalezneme odpovídající položku (AC Archeologie, antropologie, etnologie). Kterou z výše uvedených tabulek je tedy možno použít?
Odpověď: Použijte tabulku Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV, kde nalezneme odpovídající 2 místnou položku. Jak patrno u polí přihlášky řady P, G, F se jedná o identické údaje CEP (včetně zadání polí). Tato nepřesnost v návodu nebyla způsobena poskytovatelem. 
 

Předmět dotazu: Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se informovala, zda v řešitelském týmu mohou být vedle akademických pracovníků také pracovníci technického charakteru (archivář, asistentka). Pokud ano, předpokládám, že pro ně neplatí povinnost uvádět 10 nejvýznamnějších uplatněných výsledků. 
Odpověď: Skladba řešitelského týmu je záležitostí uchazeče, pokud se tyto osoby (profese) budou podílet na řešení projektu, lze uplatnit patrně osobní náklady ( např. na odměnu) i pro ně, ale nemusejí být nutně členy řešitelského týmu. Poskytovatel má za to, že členové řešitelského týmu budou i spoluautory výsledků, což se v zásadě u těchto Vámi jmenovaných profesí vyloučit nedá, ale není to pravděpodobné. Proto tyto osoby, které jsou patrně stávajícími zaměstnanci uchazeče, pokud je uplatníte v některé položce osobních nákladů (např. odměny) komentujte jako osoby podílející se na projektu s tím , že nejsou členy řešitelského týmu a specifikujte v čem jejich podíl spočívá ve vazbě na uplatněný náklad.
 

Předmět dotazu: Str.14 ZD, Uznané náklady – bod 1: osobní náklady…
Dotaz: Chtěla bych ověřit, zda je možné v rámci os.nákladů nárokovat pouze přímé mzdy vč.osobního ohodnocení, tzn.bez odměn.
Odpověď: Odměny lze nárokovat rovněž, a to v položce zvýšení pohyblivé části mzdy (Osobní náklady nebo výdaje na příslušný rok č. ř. 3)
 

Předmět dotazu: Přihláška návrhu projektu – vymezení rolí
Dotaz: Jaký rozdíl je mezi příjemcem projektu a dalším účastníkem projektu? Resp., v jakých případech se projektu účastní více příjemců (a jeden z nich je koordinátor) a v jakých případech 1 příjemce a několik dalších účastníků? Prosím konkrétní příklad. 
Odpověď: V případě, že projekt podává více účastníků a každý z nich je v roli příjemce (konsorcium) vyplňuje se pro každého z příjemců příloha přihlášky - rozpočet projektu. Celkové náklady projektu (souhrnně za všechny členy konsorcia = budoucí příjemce v rámci konsorcia) budou vyplněny v tabulce na str.11 Přihlášky projektu, 2. sloupec. Každému z příjemců konsorciálního projektu je podpora poskytována přímo poskytovatelem. V případě, že projekt podává příjemce a další subjekty jsou v rámci projektu dalšími účastníky projektu, pak se rozpočet projektu vyplňuje souhrnně za všechny subjekty (příjemce i další účastníky projektu) do jedné tabulky rozpočtu projektu. Obecně platí ustanovení § 10 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje, podle kterého poskytovatel podporu poskytuje pouze příjemci včetně její části určené dalšímu účastníkovi projektu. Stanovenou část podpory na řešení části projektu poskytne dalšímu účastníkovi projektu příjemce, a to na základě smlouvy uzavřené mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu ve výši, způsobem a ve lhůtě stanovené smlouvou o poskytnutí podpory uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem (popřípadě stanovené v podmínkách rozhodnutí o poskytnutí podpory). Výjimkou je postup podle ustanovení § 9 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje v případě, že dalším účastníkem projektu je organizační složka státu nebo územního samosprávného celku nebo organizační jednotka ministerstva zabývající se výzkumem, pak se část rozpočtu projektu nepředává dalšímu účastníkovi projektu prostřednictvím příjemce, ale poskytovatel prostředky poskytuje v souladu se stanoveným „Dopo