Nastavení cookies

Veřejná konzultace EK o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích 2022
FAQ – Autorské právo při výuce (pomůcka pro učitele)
Prezentace ke Světovému dni duševního vlastnictví 26.4.2022
Informace na web MK_světový den duševního vlastnictví_2022
Veřejná konzultace Evropské komise k návrhu Pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců
Veřejná konzultace Evropské komise týkající se Seznamu sledování padělání a pirátství ve třetích zemích
Regionální konference o duševním vlastnictví v digitální ekonomice pro malé a střední podniky (MSP): Mastering the Game (3.0) on Business and Legal Issues for Video Game Industry Players 6. a 7. září 2021
Veřejná konzultace k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Data Governance Act)
Dotazník HCCH–WIPO o praktických problémech mezinárodního práva soukromého ve sporech tykajících se práv duševního vlastnictví
Světový den duševního vlastnictví - 26. duben 2021
Veřejná konzultace Evropské komise k dostupnosti jiných než tištěných děl ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním postižením
Veřejná konzultace EK o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích
Cílená konzultace Evropské komise k čl. 17 určená účastníkům jednání se zástupci dotčených stran (dialogu stakeholderů) k článku 17 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Akční plán pro duševní vlastnictví
Světový den duševního vlastnictví – 26. duben 2020
Prodloužení veřejné konzultace k problematice výkonu práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví
Výzva Evropské komise k účasti dotčených subjektů v dialogu o uplatňování článku 17 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Veřejná konzultace o právech výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví
Druhé kolo veřejné konzultace k novému strategickému plánu EUIPO SP2025
Zahájení prací na implementaci dvou nových autorskoprávních směrnic EU
Nařízení o přeshraniční přenositelnosti účinné od 1. srpna 2019 na území celého Evropského hospodářského prostoru
Evropský portál agorateka - přehled legálních nabídek obsahu online
Seminář o aktuálních tématech autorského práva - 26. dubna 2019
Novela autorského zákona č. 50/2019 Sb.
Veřejná konzultace k novému strategickému plánu EUIPO 2025
Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o výsledcích své veřejné konzultace k opatřením pro další zlepšení efektivity boje proti nezákonnému obsahu online.
Veřejná konzultace k hodnocení činnosti Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v oblasti prosazování práva a činnosti Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoře) (nařízení č. 386/2012)
Veřejná konzultace Evropské komise k opatřením pro další zlepšení efektivity boje proti nezákonnému obsahu online
Světový den duševního vlastnictví – 26. duben 2018
Doporučení Evropské komise o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online, C(2018) 1177 final
Veřejná konzultace Evropské komise k Seznamu sledování padělků a pirátství (Counterfeit and PiracyWatch List)
Sdělení Evropské komise k některým aspektům směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví
Nařízení a směrnice k provedení Marrákešské smlouvy zveřejněny v Úředním věstníku EU
Sdělení Evropské komise k nelegálnímu obsahu online
Výzva EUIPO – granty na zvyšování povědomí o přínosech práv duševního vlastnictví
Nařízení o přeshraniční přenositelnosti zveřejněno v Úředním věstníku EU
Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o ochraně databází
Konzultace Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví k osiřelým dílům
Evropská komise zveřejnila tzv. druhý copyrightový balíček
Databáze osiřelých děl v češtině