Nastavení cookies

 

Moravské zemské muzeum.png

Žadatel: Moravské zemské muzeum

Lokalizace: Brno, Jihomoravský kraj

 

 

 

Anotace:

Předmětem předkládaného projektu je zřízení dvou nových stálých expozic – loutek a etnografie v rámci objektu Paláce šlechtičen, spravovaného Moravským zemským muzeem. V návaznosti na trvalé zpřístupnění dotčených sbírek je přínosem projektu stavební obnova objektu a zajištění vhodných podmínek pro uchování sbírkových předmětů, zvýšení ochrany exponátů a moderní zpracování expozic. Cílovými skupinami je široká škála návštěvníků, a to jak tuzemských i zahraničních různých věkových kategorií.

Termíny

Datum podání žádosti

    14. 11. 2016

Datum schválení

16. 3. 2017

Datum ukončení

30. 4. 2022

Rozpočet

Celková částka projektu

114 584 542,81 Kč

Z toho podíl Evropské unie

83 876 457,70 Kč

Z toho podíl Státního rozpočtu

29 386 370,65 Kč

Vlastní zdroje organizace

1 321 714,46 Kč

Výchozí stav projektu:

V roce 1961 byl Palác šlechtičen adaptován pro potřeby Etnografického ústavu MZM a byla zde otevřena stálá národopisná expozice s názvem „Lid v pěti generacích“. Díky stavebním aktivitám na počátku 90. let byl objekt Paláce šlechtičen silně narušen a bylo nutno jej sanovat. Rekonstrukci podmínil i zastaralý stav inženýrských sítí, jejichž kapacita nestačila narůstajícímu provozu. Expozice zastarala jak po obsahové stránce, tak po stránce prezentační a byla proto v roce 1999 demontována. Dílčí stavební úpravy trvaly od roku 2000 do roku 2004. Pro expoziční účely byl stav objektu naprosto neadekvátní.

Po rozsáhlé rekonstrukci se zde od roku 2003 představují krátkodobé výstavy nejen s národopisnou tématikou. V plném proudu jsou i přípravy nové stálé etnografické expozice a expozice loutek, které jsou předmětem projektu.

Předmět projektu:

Prostory Paláce šlechtičen byly nevyhovující jak z hlediska teplotních, tak z hlediska vlhkostních poměrů vzduchu, ale i světelných podmínek. Stabilní teplotní podmínky zde budou zajištěny díky výměně vzduchotechniky, která se nacházela ve velmi špatném stavu. Významným efektem bude navýšení životnosti této historicky cenné budovy díky tomuto vlhkostnímu odizolování. Ve zvýšené přízemní části, resp. 1. NP, kde vznikne část prostor pro expozici loutek, bude rovněž rekonstruována kaple, která bude sloužit jako trvalý prostor pro výstavy. Tato kaple je situována po levé straně ve vstupní části objektu se nacházela v havarijním stavu (vzlínání vlhkosti, vybledlé nástěnné malby a fresky, provizorní stínění atp.) a nebylo možné ji proto smysluplně a hodnotně využívat. Rovněž byla zvýšena ochrana sbírkových předmětů (instalace EPS, EZS), zřízeno monitorovací pracoviště a zlepšeno řešení vstupního prostoru budovy (pokladna a infocentrum).

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit místo pro podporu volnočasových aktivit a propagovat tradiční lidovou kulturu České republiky. Současně je dílčí snahou i opravit objekt, ve kterém budou expozice umístěny, do reprezentativní a technicky nezávadné podoby a vedle toho vytvořit řízené prostředí pro zde uložený sbírkový fond, a to tak, aby exponáty mohly být dlouhodobě uchovány i pro další budoucí pokolení. Výstupy projektu zahrnují v prvé řadě vyhotovení dvou nových stálých a modernizovaných expozic – loutek a etnografie, dále pak restaurování výstavního prostoru kaple, odvlhčení suterénu objektu, rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace, vybudování pokladny a informačního centra pro širokou veřejnost, vybudování dohledového pracoviště a rekonstrukci toalet. Dílčími výstupy je i částečná digitalizace a grafické zpracování expozic.

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001719

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.jpg
Spojte se s námi