Úvodní stránka » Granty a dotace

Granty a dotace


Vyjádření k notifikaci Programu podpory filmového průmyslu u Evropské komise

Na základě částečně nepřesných a zavádějících informací k problematice podpory filmového průmyslu uváděných některými médii v posledních dnech sděluje Ministerstvo kultury následující:

Církve a náboženské společnosti

Výsledky prvního kola výběrových dotačních řízení odboru církví pro rok 2015

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků v roce 2016

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností v roce 2016

Grantové komise odboru církví

Literatura a knihovny

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016.

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti a v oblasti podpory vydávání knih.

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací v r. 2015

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven, v programu Kulturní aktivity v oblasti literatury v roce 2015.

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015.

Podpora překladu české literatury 2015/2016

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2015, složení komise pro rok 2015, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2013 a formulář žádosti o dotaci na rok 2016. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. listopadu 2015.

Média a audiovize - kinematografie a média

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2016

Média a audiovize - podpora menšin

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšina pro rok 2016

Výsledky výběrových dotačních řízení v minulých letech

Výběrová dotační komise – složení

Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor zahraniční

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2016

Výsledky druhého kola dotačního výběrového řízení odboru mezinárodních vztahů v roce 2015

Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti 2015

Výsledky prvního kola grantového řízení odboru mezinárodních vztahů 2015

Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky prvního kola grantového řízení roku 2015 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Přiznaná dotace bude poskytnuta pouze v případě, že žadatel včas a řádně vyúčtoval dotaci, která mu byla Ministerstvem kultury poskytnuta v roce 2014. Z tohoto důvodu budou rozhodnutí o poskytnutí dotace rozesílána po 15. únoru 2015. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno svá rozhodnutí zdůvodnit. 

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2015

Formulář – vyúčtování dotace

Výsledky dotačního řízení

Památky

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Program Podpora pro památky UNESCO

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Havarijní program

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program záchrany architektonického dědictví

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program restaurování movitých kulturních památek

profesionální umění

Výběrová dotační řízení na rok 2016

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016 pro oblast profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. K dispozici: vyhlašovací podmínky pro jednotlivé obory a tematické okruhy, formuláře žádostí včetně rozpočtových formulářů. Uzávěrka pro podání žádostí: 30. září 2015

Stipendijní program - výsledky výběrového řízení na rok 2015

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015 - výsledky 1. kola

Informace za jednotlivé obory zveřejněny v samostatných přílohách. Výsledky 2. kola budou zveřejněny do 28. 2. 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015

K dispozici vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí o dotaci na rok 2015.

Stipendia - výběrové řízení pro rok 2014 - vysledky 1. a 2. kola

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2014

Regionální a národnostní kultura

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2015

1. kolo hodnocení

2. kolo hodnocení + výsledky výběrových řízení v programech na podporu národnostních menšin a integrace romské menšiny 

Výsledky výběrového dotačního řízení Podpora regionálních kulturních tradic 2014

Výsledky výběrového dotačního řízení Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2014

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Podpora regionálních kulturních tradic 2014

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016

Vyúčtování dotace za rok 2015

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, odborem regionální a národnostní kultury. 

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2015

Výsledky výběrových dotačních řízení na rok 2014 - souhrn

Přehled akcí národnostních menšin žijících v ČR

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2013

Výsledky 2. kola výběrových dotačních řízení za rok 2013

Sdělení k výsledkům 2. kola: Vzhledem k omezeným finančním prostředkům v jednotlivých programech mohly být oceněny pouze projekty zařazené v 1. kole do skupiny A. 

Výsledky 1. kola výběrových dotačních řízení na rok 2013

Sdělení ke způsobu hodnocení: V letošním roce v závislosti na vývoji státního rozpočtu byly komise pro posuzování projektů přihlášených do výběrových dotačních řízení na rok 2013 nuceny v některých programech změnit oproti loňskému roku způsob hodnocení. 

 

Záznam z jednání k novele AZ – prodloužení doby ochrany – 20.2.2012

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2012

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2011

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění

Výsledky výběrových dotačních řízení za rok 2010

Přehled záštit v oblasti hudby, divadla, tance a výtvarného umění v roce 2011

Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A, 2. kolo

Samostatné oddělení EU

Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura a Kreativní Evropa

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

Moravské zemské muzeum Brno

na květen 2010

Bečov / projekt konzervace a prezentace

Dne 1.4.2010 zveřejnila Panevropská nevládní organizace Europa Nostra seznam laureátů cen Evropské unie / Europa Nostra pro kulturní dědictví 2010 - European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010. Tato cena bývá oprávněně přezdívána Oskarem pro památkovou péči. Přihláška byla podána pod záštitou PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje a děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela a generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi Goryczkové.

Muzeum rómské kultury

na duben 2010

Národní galerie v Praze

Žena a grafika v Čechách 19. století

Podpořené projekty

Formuláře

Státní fond kultury ČR

Podpořené projekty

Formuláře

Věda a výzkum

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008