Úvodní stránka » Granty a dotace

Granty a dotace


Vyjádření k notifikaci Programu podpory filmového průmyslu u Evropské komise

Na základě částečně nepřesných a zavádějících informací k problematice podpory filmového průmyslu uváděných některými médii v posledních dnech sděluje Ministerstvo kultury následující:

Církve a náboženské společnosti

Výsledky prvního kola výběrových dotačních řízení odboru církví pro rok 2016

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků v roce 2016

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností v roce 2016

Grantové komise odboru církví

Literatura a knihovny

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - 1. kolo

Podpora vydávání knih, literárních časopisů a pořádání literárních akcí. Přehled projektů, které jsou zařazeny do 2. kolo výběrového dotačního řízení. Jednání odborných komisí proběhne v průběhu února 2016, výsledky budou zveřejněny na této webové stránce.

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu VISK 1 - 9 na rok 2016.

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016

Vyhlašovací podmínky programu Knihovna 21. století (K21) na rok 2016.

Výběrová dotační řízení na rok 2016 - OBLAST LITERATURY - vyhlášení

Oddělení literatury a knihoven vypisuje pro rok 2016 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti a v oblasti podpory vydávání knih.

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací v r. 2015

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, oddělením literatury a knihoven, v programu Kulturní aktivity v oblasti literatury v roce 2015.

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015

Pokyny a formuláře pro vyúčtování dotací VISK a K21 za rok 2015.

Podpora překladu české literatury 2015/2016

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2015, složení komise pro rok 2015, bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2013 a formulář žádosti o dotaci na rok 2016. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. listopadu 2015.

Média a audiovize - kinematografie a média

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OMA v oblasti kinematografie a médií pro rok 2016

Média a audiovize - podpora menšin

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšina pro rok 2016

Výsledky výběrových dotačních řízení v minulých letech

Výběrová dotační komise – složení

Muzea, galerie a ochrana movitého dědictví

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

Odbor zahraniční

Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2016

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2016

Formulář – vyúčtování dotace

Výsledky dotačního řízení

Památky

Podpora záchrany a obnovy kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Program Podpora pro památky UNESCO

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Havarijní program

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program záchrany architektonického dědictví

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Program restaurování movitých kulturních památek

profesionální umění

Stipendijní program - přijímáme žádosti na rok 2016

Program stání podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů - žádosti pro rok 2016

Výběrová dotační řízení na rok 2016

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016 pro oblast profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. K dispozici: vyhlašovací podmínky pro jednotlivé obory a tematické okruhy, formuláře žádostí včetně rozpočtových formulářů. Uzávěrka pro podání žádostí: 30. září 2015

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015 - výsledky 1. kola

Informace za jednotlivé obory zveřejněny v samostatných přílohách. Výsledky 2. kola budou zveřejněny do 28. 2. 2015

Výběrová dotační řízení na rok 2015

K dispozici vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí o dotaci na rok 2015.

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2014

Profesionální umění

Výsledky výběrových dotačních řízení na rok 2016 - 1. kolo

K dispozici výsledky hodnocení projektů přijatých do výběrového dotačního řízení - dle jednotlivých oborů. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace a stanovení její konkrétní výše bude součástí 2. kola. Konečné výsledky budou zveřejněny do 28. 2. 2016.

Regionální a národnostní kultura

Výsledky výběrových dotačních řízení na rok 2016

1. kolo hodnocení

2. kolo hodnocení + výsledky výběrových řízení v programech na podporu národnostních menšin a integrace romské menšiny

Výsledky výběrových dotačních řízení za roky 2010 – 2015

Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016

Upozorňujeme, že v rámci programu kulturní aktivity – Podpora regionálních kulturních tradic bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení: Podpora národních oslav 700. výročí narození Karla IV. Bližší informace k tomuto výběrovému dotačnímu řízení lze najít pod odkazem Vyhlášení výběrových dotačních řízení na rok 2016. 

Vyúčtování dotace za rok 2015

Pokyny k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury, odborem regionální a národnostní kultury. 

Přehled akcí národnostních menšin žijících v ČR

Samostatné oddělení EU

Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura a Kreativní Evropa

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

Moravské zemské muzeum Brno

na květen 2010

Bečov / projekt konzervace a prezentace

Dne 1.4.2010 zveřejnila Panevropská nevládní organizace Europa Nostra seznam laureátů cen Evropské unie / Europa Nostra pro kulturní dědictví 2010 - European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010. Tato cena bývá oprávněně přezdívána Oskarem pro památkovou péči. Přihláška byla podána pod záštitou PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje a děkana Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela a generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi Goryczkové.

Muzeum rómské kultury

na duben 2010

Národní galerie v Praze

Žena a grafika v Čechách 19. století

Podpořené projekty

Formuláře

Státní fond kultury ČR

Podpořené projekty

Formuláře

Věda a výzkum

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2008